22. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl


Ks. dr Józef Kloch (sekretarz Konferencji Episkopatu Polski) oraz dr Monika Marta Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) zaprezentowali wykład pt. "Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje". Autorzy wystąpienia mówili o konieczności edukacji medialnej w seminariach duchownych, w tym wypracowania założeń programowych. - Ukazanie przyszłym duchownym możliwości mediów, zwłaszcza Internetu, stanowić będzie silny rys humanizujący najnowsze technologie - przekonywał ks. J. Kloch. Prelegenci podkreślali, że ogromne znaczenie dla przyszłości Kościoła mieć będzie wychowanie seminarzystów do odpowiedniego wykorzystywania Internetu tak, by w przyszłości oni sami edukowali, zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych do odpowiedniego korzystania z możliwości Sieci i innych mediów. Po zakończeniu wykładu profesor J. Morbitzer przywołał słowa papieża Jana Pawła II: „Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii”, które były tematem orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXVI Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu w 2002 r.

Kolejny wykład pt. "Multimedialne wspomaganie procesu nauczania-uczenia się chemii w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej" przedstawiła dr Małgorzata Bartoszewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań). Następnie głos zabrał Tomasz Pieper (ProgMan) prezentując wykład pt. "Trener – nauczyciel nie z tej ziemi?", po którym rozgorzała ożywiona dyskusja wśród uczestników konferencji nt. roli nauczyciela w polskiej szkole. Profesor J. Morbitzer na zakończenie dyskusji doskonale spuentował, przywołując słowa Oscara Wilde'a: "Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie."

Podczas wystąpienia pt. "Szkoła a talent ucznia" Witold Kołodziejczyk (redaktor naczelny czasopisma "EDUKACJA i DIALOG") przekonywał, że nauczycielom należy stawiać wysokie wymagania, ale - co ważne - przede wszystkim sobie. W. Kołodziejczyk propaguje filozofię szkoły, w której uczeń musi pracować nad własnym rozwojem. Jego zdaniem szkoła i tak nie będzie potrafiła a zarazem nie będzie w stanie  zadbać o rozwój talentów uczniów, którzy trafią pod jej skrzydła. Te wybitne jednostki potrzebują sztabu ludzi wspierających. Jak wynika z badań uzdolnionych uczniów jest w szkole zwykle ok. 30 proc., z czego ok. 10 proc. ujawnia się podczas testów psychologicznych, kolejne 10 proc. poprzez wskazanie przez nauczyciela i pozostałe 10 proc. poprzez wskazania rodziców. - A co z resztą uczniów? Czy u pozostałych nie trzeba kształtować odpowiednich postaw i wspierać ich rozwoju? - pytał Witold Kołodziejczyk. Autor wystąpienia podzielił się również z uczestnikami Sympozjum swoimi doświadczeniami po trzech latach od wdrożenia projektu Collegium Futurum w Słupsku. Pomimo tego, iż projekt został oceniony bardzo wysoko nie obyło się bez poważnych trudności. Do najważniejszych prelegent zaliczył zmianę roli nauczyciela z osoby przekazującej wiedzę w kierunku moderatora, którego zadaniem jest wspieranie ucznia w poszukiwaniu informacji, odpowiedniemu ich przetwarzaniu oraz umiejętności zadawania pytań i budowania własnych koncepcji. Duża część nauczycieli nie potrafiła tego zorganizować w odpowiedni sposób – pracowali w sposób tradycyjny. Okazało się, że za mało czasu zostało poświęcone (szkolenia trwały przez okres 6 miesięcy) zmianie stylu pracy, a także przekonaniu ich o celowości projektu i szkoleń. Co ciekawe, innym zagrożeniem dla powodzenia realizowanego projektu stał się niepokój rodziców, że eksperyment edukacyjny nie przygotuje odpowiednio uczniów do zewnętrznych egzaminów. Wydaje się także, że zabrakło zrozumienia potrzeby przekształcenia dotychczasowego modelu szkoły w kierunku samodzielnego poszukiwania przez uczniów odpowiedzi na postawione  przez nauczyciela problemy. Sami uczniowie nie byli przygotowani do samodzielnej pracy. Pojawił się problem z wykształceniem nowych nawyków. Rodzice poczuli niepokój, że eksperyment edukacyjny nie przygotuje odpowiednio uczniów do egzaminów. Witold Kołodziejczyk podkreślił również, że laptopy dla każdego ucznia nie sprawdziły się na lekcji. Uczniowie byli przez cały czas pobytu w szkole w nich zanurzeni - również podczas przerw. Po wdrożeniu kilku istotnych zmian projekt jest nadal kontynuowany.

Podczas Sympozjum uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać wystąpienia pt. "Edukacja w strumieniu zmian. Dokąd płyniemy?" Marcina Polaka (redaktora naczelnego portalu edunews.pl). Jego zdaniem przyszłość edukacji jest fascynująca, bowiem wszystko może się tutaj wydarzyć. Szkoła i jej otoczenie zmienia się nieustannie. Jak zatem wykorzystać rynek technologiczny w edukacji? - pytał. Zauważył, że konieczne stanie się dla każdego nauczyciela "przetrawienie" technologii. Podkreślił przy tym, że sama edukacja w systemie szkolnym to za mało. Ważna jest umiejętność samokształcenia. Autor wystąpienia przywołał cele edukacji w Polsce zapisane w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. Wskazywał przy tym na brak określonej strategii na kolejne lata. Po zakończeniu wystąpienia profesor J. Morbitzer przywołał słowa Noama Chomsky'ego: „Celem edukacji jest doprowadzenie ucznia do takiego miejsca, aby mógł się dalej uczyć.”

Po przerwie rozpoczęła się ożywiona dyskusja nt. EDUKACJA w EPOCE DZIECI SIECI. Jej moderatorami byli prof. Janusz Morbitzer, Witold Kołodziejczyk oraz Marcin Polak, który powiedział, że „jesteśmy Kolumbami wyruszającymi w podróż w poszukiwaniu nowej edukacji”. Podczas dyskusji poruszano temat modelu nowej szkoły. Zdaniem zgromadzonych nie możemy spodziewać się rewolucji, a raczej ewolucji w edukacji. Powinniśmy przetwarzać wszelkie informacje, abyśmy potrafili dopasowywać metody kształcenia, wspierania ucznia, aby osiągać jego cele edukacyjne. Podkreślano także, że bardzo dużym wyzwaniem jest odpowiednie kształcenie nauczycieli, przywołując wyniki badań, które pokazują, że najbardziej otwartymi nauczycielami na zmianę są nauczyciele w wieku 40+, a najmniej - co ciekawe - osoby tuż po studiach. Zasygnalizowano także problematykę dziedziczenia edukacji, co przekłada się na słowa "takim jestem, jakiego miałem nauczyciela".
Witold Kołodziejczyk mówił o „śmieciowym wykształceniu”, które wynika z braku wizji dla polskiej szkoły. - Chodzi o to, żeby wykształcić postawy, system wartości etc. Uczeń uczy się tylko dlatego, aby został dobrze przygotowany do egzaminu - tłumaczył. Jednocześnie zaznaczył, że wdrożenie pojawiających się pomysłów nie uzdrowi polskiej oświaty, ale pozwoli na nowo kreować edukację dla dobra nowych pokoleń. Podkreślił, że cały czas nie wykorzystujemy potencjału technologii, uczniów oraz nauczycieli. Trzeba to zderzyć w nowym modelu - przekonywał.
Podczas wymiany poglądów mówiono także o tym, że problem systemów oświaty jest globalny. Nie dotyczy tylko Polski. Szczególną uwagę zwrócono na południowe społeczeństwa, w których tworzą się grupy sfrustrowanych ludzi (NED), którzy stracili motywację do nauki i do pracy.
Uczestnicy Sympozjum zgodzili się, że szkoła powinna przygotować do do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Zdaniem prof. J. Morbitzera podstawowym pytaniem, które należy sobie postawić to jak nauczać nowych uczniów? - Nauczyciel jest jak rolnik – musi zasiać, pielęgnować, ale plonów nikt nie zagwarantuje - mówił profesor J. Morbitzer.
Z kolei profesor W. Gogołek zwrócił uwagę na to, że nikt nie mówił o motywacji uczniów. Jego zdaniem, aby osiągnać sukces edukacyjny konieczne są: przydatność i motywacja. - Ilu studentów chce się uczyć? - pytał. Witold Kołodziejczyk ripostował, że uczniowie są zmotywowani, ale nie są w szkole zaangażowani.
Głos zabrał również prof. Roberto Muffoletto (Stany Zjednoczone), tłumacząc, że wprowadzając reformy należy zawsze sprawdzić kto zyska, a kto straci. Jego zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę, jak we współczesnej edukacji możemy osiągnąć lepsze efekty ekonomiczne. Podczas dyskusji zasygnalizowano także problem tego, że w Polsce brakuje w edukacji ośrodka, który przebadałby wszystkie jej elementy. Brakuje rzetelnych badań edukacji na każdym etapie nauczania. Podkreślono także, że dzięki przemianom w systemie oświaty zyskiwać powinny dzieci. Niestety, w naszym kraju przykładem negatywnym jest bój o e-podręczniki, gdzie dyskusja dotyczy interesów wydawnictw, a nie interesów dzieci, które powinny być w centrum uwagi.
Marcin Polak poddał pomysł stworzenia białej księgi polskiej edukacji, projektu obywatelskiego, który umożliwiłby spisanie najważniejszych problemów i przedstawienia pomysłów rozwiązań. - Można się spotykać i dyskutować, ale bez konkretnego dokumentu, jakim mogłaby być biała księga trudno będzie cokolwiek zmienić - przekonywał.


SOBOTA (29.09.2012)
 
Kolejny dzień obrad plenarnych otworzył prof. Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński), funkcjonujący w wirtualnym świecie Second Life jako Sidey Myoo, wykładem pt. "Uniwersytet w sieci. Od e-learningu do e-akademizmu". Podczas prezentacji przedstawił ideę uniwersytetu w sieci, czyli poszerzenie e-learningu o treści akademicyzmu, wynikające z życia akademickiego. Wspólnie z dr. Pawłem Topolem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), który uczestniczył w konferencji wirtualnie, prelegenci zaprezentowali projekt realizowany w świecie wirtualnym pod nazwą Academia Electronica (www.academia-electronica.net), która jest interdyscyplinarną placówką o charakterze uniwersyteckim, zorientowaną na wieloaspektowy ogląd problematyki środowiska elektronicznego, potraktowanego jako rzeczywistość człowieka. - W Second Lifie dysponujemy szkołą 3D, co umożliwia nam tworzenie zajęć w przestrzeni 3D. Tradycyjna lekcja wydaje się bardziej wirtualna, niż w uniwersytecie 3D, bowiem tu możemy kreować otoczenie, którego potrzebujemy do przeprowadzenia wykładu. Mamy możliwość uczenia kinestetycznego, w przestrzeni 3D. W klasie, czy auli nie jest to możliwe - tłumaczył profesor M. Ostrowicki.
Platforma edukacyjna dysponuje szeroką ofertę bezpłatnych wykładów. Prelegent podkreślił, że duża część edukacji dokonuje się tam spontanicznie, dzięki zaangażowaniu społecznemu wielu osób. Po zakończeniu prezentacji prof. Janusz Morzbitzer przypomniał, że w czerwcu 2012 roku po raz pierwszy odbyła się obrona pracy magisterskiej i doktorskiej na jedynej w Polsce wirtualnej uczelni jaką jest Academia Electronica. Profesor Ostrowicki zaznaczył, że wszystkie wykłady są nagrywane i prowadzona jest pełna dokumentacja akademicka.

Następnie wykład pt. "It is Over: Education As We knew It'" zaprezentował gość zagraniczny prof. Roberto Muffoletto (Appalachian State University, Stany Zjednoczone), który prowadzi projekt on-line VASA. W swojej pracy pedagogicznej zajmuje się nauczaniem on-line nt. fotografii. Zdaniem prelegenta edukacja zmienia się i już nigdy nie będzie taka jak była. Kreda i tablica stają się przeszłością. Zdaniem profesora idea książek takie, jak znamy również się kończy. Podobnie jak to się dzieje z muzyką, która coraz częściej dostępna jest tylko w sieci. Wszystkie te zmiany powodują, że zmieni się również sposób, w jaki podawana będzie wiedza. Według prof. R. Muffoletto zamiast indywidualnego nauczania będzie nauczanie wspólne poprzez różnego rodzaju transmisje on-line. Nie będzie miało znaczenia, gdzie znajduje się uczeń, ponieważ to szkoła łączyć się będzie on-line z uczniem. Zaprezentował przy tym rodzaj kursu on-line MOOC (Massive Open Online Course) dającego możliwość bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych poprzez internet. Eksperci zgłaszają się, aby przekazywać wiedzę, a ludzie cały czas wymieniają się wiedzą, ucząc się jeden od drugiego. Podczas swojego wykładu prelegent wspomniał też o łączeniu tego, co biologiczne i niebiologiczne. Przekonywał, że dzięki nanotechnologii, chipom już niedługo zmieni się podejście do edukacji, możliwe bowiem stanie się wykonanie kopii mózgu. Po zakończeniu prezentacji profesor J. Morbitzer podkreślił, że transhumanizm, czyli doskonalenie człowieka, jest dziedziną dość niebezpieczną. - Poza tym mamy przecież świadomość i uczucia, a tego nie da się zrzucić na dysk twardy - mówił.

Kolejny wykład pt. "Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju" zaprezentował dr Piotr Drzewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa). W wystąpieniu podkreślił, że edukacja to ludzie i technologia jest dla ludzi, a nie ludzie dla technologii. Wskazał przy tym na konieczność tworzenia kompetencji medialnych w społeczeństwie. - Edukacja medialna to wychowywanie do mediów, które powinno mieć miejsce w dwóch miejscach - w rodzinie i szkole - tłumaczył. Podczas wykładu zastanawiał się jak wrócić do szkoły? Czy zlikwidować i zastąpić przez społeczne edukowanie i wprowadzenie liberalizmu edukacyjnego. Po tym wystąpieniu głos zabrał Piotr Boroń (były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) przedstawiając wykład pt. "Zapiski historyka na marginesie „miękkiego ostrza” Paula Levinsona".
Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły realizowanego projektu e-Akademia Przyszłości. Ewa Grela podczas prezentacji pt. "Wyniki ewaluacji realizacji projektu e-Akademia Przyszłości" omówiła wyniki projektu, w którym udział bierze 1800 nauczycieli i 22000 uczniów. Prelegentka podkreślała, że uczniowie zaakceptowali formę pracy poprzez platformę e-learningową, która jej zdaniem powinna być przyszłością edukacji. Drugą z cyklu prezentację pt. "Praca z uczniem zdolnym w modelu blended-learning" przedstawiła dr inż. Marlena Plebańska (e-Akademia Przyszłości). Projekt kończy się za rok i jest pilotażowy. Przedstawiciel MEN zadał pytanie, co stanie się z gromadzonymi materiałami, czy będą później dostępne dla innych. Niestety, z uwagi na fakt, iż projekt jeszcze się nie zakończył prelegentki nie potrafiły w chwili obecnej odpowiedzieć na to pytanie. Więcej informacji nt. realizowanego projektu pod adresem: www.eakademiaprzyszlosci.pl

Następny wykład pt. ""Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie technologii informacyjnych". zaprezentowała dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku). Następnie prezentację pt. „Sieciowcy” a potencjał edukacyjny Sieci" przedstawiła dr Emilia Musiał (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), w którym tłumaczyła, że wykorzystując nowe technologie dostępne w internecie, wspieramy przeważający typ inteligencji (rozwijamy, wzmacniamy i udoskonalamy), tak, aby miał korzystny wpływ na potencjał i możliwości młodych ludzi (uczniów). Następnie dr Dorota Żuchowska-Skiba (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) zaprezentowała wykład pt. "Edukacja osób niepełnosprawnych w Internecie". Podczas wystąpienia zasygnalizowane zostało znaczenie i rola Internetu w edukacji osób niepełnosprawnych. We współczesnych społeczeństwach niezwykle ważna jest informacja – dostęp do niej pozwala na efektywne funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej i zapobiega wykluczeniu. Omówione zostały także wyniki przeprowadzonych badań na wybranych polskich uczelniach. Głos zabrał także prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków) prezentując wykład pt. "Projektowanie doświadczeń wspomaganych komputerowo jako jeden z elementów kształcenia nauczycieli chemii oraz wpływ tego typu doświadczeń na wyobrażenia uczniów o strukturze materii", przygotowany wspólnie z dr Małgorzatą Nodzyńską. Profesor podkreślił, że nie neguje pozytywnego wykorzystania multimediów w procesie edukacyjnym, ale uczeń nie powinien tylko oglądać eksperymentów, ale wykonywać je samodzielnie. Zdaniem prelegenta nauczyciel zaczyna być sterowany – otrzymuje gotowe pakiety do przedmiotu, w których krok po kroku opisane jest co ma robić na lekcji, a nie kreuje samodzielnie treści i sposobów przekazywanych uczniom. - Komputery to zakała naszego systemu. Odkąd je wprowadzono zakres wymagań w szkole jest coraz mniejszy. Ja nie potępiam komputerów, ale w złym kierunku idzie ich wykorzystanie - tłumaczył profesor.

W dalszej kolejności Marek Konieczniak (Vulcan) zaprezentował wystąpienie pt. "Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji", podczas którego mówił, że umysł obejdzie się bez komputera, ale komputer nie obejdzie się bez umysłu. Zaznaczył, że wiedzy nie można przekazać. - W książkach nie ma wiedzy. Jest zapisany tylko kod do niej - przekonywał. Zachęcał do rozgraniczania terminów "uczenie" i "nauczanie". Jednocześnie przypomniał, że model szkoły tworzony jest przez dorosłych – cyfrowych imigrantów. Czy oni są w stanie stworzyć szkołę na miarę cyfrowych tubylców? - pytał.
Następnie swoją prezentację pt. "Wybrane aspekty edukacji interaktywnej" przedstawił Sebastian Wasiołka (Young Digital Planet SA). Podczas wystąpienia omówił m.in. wyniki badań projektu „Zdolny Ślązak”, który koordynował. Na zakończenie obrad plenarnych Rafał Głębocki (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) przedstawił prezentację pt. "Hipermedialność a e-szkolenie".

Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy Sympozjum wzięli udział w sesji plakatowej podczas której zaprezntowali się m.in.:
  • Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska „Nowe media” i komunikacja socjonaukowa – założenia projektu NeMeSiS w świetle badań wstępnych";
  • Wioletta Skrzypek, Katarzyna Potyrała, "Rola mediów w edukacji dla zrównoważonego rozwoju";
  • Marcin Purchałka, Katarzyna Brzenska, "Rola mediów w promocji zdrowia, edukacji i komunikacji społecznej" ;
  • Małgorzata Skibińska, "Alfabet mediów w wyborze studentów kierunków pedagogicznych UMK w Toruniu";
  • Agata Poręba, Blog jako narzędzie konstruktywistyczne na lekcjach języka polskiego w gimnazjum;
  • Jacek Jędryczkowski, Indywidualizacja procesu uczenia się a formy komunikacji w e-learningowym module edukacyjnym (wyniki badań);
  • Alexandra Letko Adamiková,"The comparation of Slovak and Polish physics textbooks focusing on illustrations";
  • Michal Benko, "On the use of model of growth of knowledge by repetition in didactics experiments";

Na zakończenie Sympozjum głos zabrał prof. Janusz Morbitzer, który przypomniał, że obecnie mamy nowego ucznia – zmienionego przez nowe technologie. Zachęcał do budowania szkoły od nowa, na zupełnie innych podstawach, podkreślając jednocześnie, że istotą sukcesu jest pomysł edukacyjny. Następnie dr Emilia Musiał dokonała uroczystego podsumowania 22. Sympozjum CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA. Podziękowała przy tym wszystkim uczestnikom za przybycie i wyraziła nadzieję wspólnego spotkania podczas przyszłorocznego Sympozjum Naukowego.  
 
Redakcja serwisu Reedukacja.pl pragnie w tym miejscu podziękować i pogratulować doskonałej organizacji oraz jednocześnie wyrazić nadzieję, że tegoroczne spotkanie przyczyni się do budowania podwalin pod nowoczesną szkołę przyszłości.
 

22. SYMPOZJUM CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA W OBIEKTYWIE:


Fot. Reedukacja.pl


Zobacz także:

20. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (24.-25.09.2010)


21. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (23.-24.09.2011)


 |<  <  1  2  3 >>|