Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych 
Autor: Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie: Gdańsk (2014)
Książka z płytą CD autorstwa prof. dr hab. Elżbiety Szeląg oraz dr Anety Szymaszek pod patronatem medialnym serwisu Reedukacja.pl zawiera oryginalne – dotychczas w Polsce niepublikowane – narzędzie testowe do oceny rozumienia mowy. Test bada sprawność różnicowania dźwięczności w wyrazach typu "Tomek – domek" na podstawie parametru określanego jako czas rozpoczęcia dźwięczności. Służy do badania rozumienia mowy słyszanej u dzieci z zaburzeniami mowy, deficytami uwagi, szeroko pojmowanymi zaburzeniami języka i specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz u dorosłych z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek udaru bądź urazu.

Publikacja obejmuje:
  1. opis teoretycznych podstaw proponowanej techniki testowej;
  2. dokładne instrukcje i wskazówki dotyczące wykonania testu;
  3. kompletny materiał testowy – materiał dźwiękowy nagrany na płycie CD, kartę odpowiedzi dla badanego, arkusz odpowiedzi w wersji elektronicznej i drukowanej;
  4. przykładowe wyniki testu wykonanego przez osoby z nieuszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym oraz pacjentów z zaburzonym rozumieniem mowy w wyniku udaru mózgu.

PATRONI MEDIALNI
:
Patroni GWP

SPIS TREŚCI:

Przedmowa
Podziękowania

ROZDZIAŁ 1
Teoretyczne podstawy techniki testowej 1.1. Wytwarzanie głosu – oddychanie, fonacja, artykulacja
1.2. Udział oddychania w tworzeniu głosu
1.3. Fonacja
1.4. Artykulacja
1.5. Opozycje fonetyczne występujące w języku polskim
1.6. Porównawcze analizy długości VOT dla różnych języków naturalnych
1.7. Mechanizmy neuropsychologiczne leżące u podłoża różnicowania dźwięczności
1.8. Różnicowanie dźwięczności a rozwój osobniczy

ROZDZIAŁ 2
Opis narzędzia testowego
2.1. Do jakich celów przeznaczony jest niniejszy test?
2.2. Dla kogo przeznaczony jest niniejszy test?
2.3. Opis zastosowanego materiału językowego i konstrukcji testu
2.4. Opis dźwiękowego nośnika elektronicznego
2.5. Procedura testowania
2.6. Zalecenia dotyczące przeprowadzania testu i sprzętu potrzebnego do testowania
2.7. Przebieg testowania i opracowywanie wyników

ROZDZIAŁ 3
Badania empiryczne z zastosowaniem testu VOT
3.1. Badania osób bez uszkodzeń układu nerwowego
3.2. Badania pacjentów z uszkodzeniami mózgu

Załączniki
Załącznik 1. Materiał dźwiękowy
Załącznik 2. Karta odpowiedzi dla badanego
Załącznik 3. Protokół odpowiedzi dla osoby prowadzącej badanie
Załącznik 4. Protokół odpowiedzi oraz wykres w programie Excel
Załącznik 5. Matryca do wykresu

Bibliografia

O AUTORACH:

Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Kieruje Pracownią Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Katedrą Neurorehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień neurologopedii, a w szczególności neuropsychologicznego podłoża procesów mowy w normie i patologii. Jest autorką wielu prac empirycznych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, również rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jest Humboldtczykiem, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych na SWPS, ekspertem Komisji Europejskiej do oceniania projektów badawczych, a także wice-przewodniczącą światowego Programu COST TIMELY. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Dr Aneta Szymaszek
Adiunkt w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i w Katedrze Neurorehabilitacji SWPS w Warszawie..W 2008 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat nowych metod terapii afazji. Jest dwukrotną laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych w roku 2007 i 2008. W latach 2009-2010 odbyła staż podoktorski w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu w Magdeburgu, gdzie prowadziła badania nad rehabilitacją logopedyczną z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mózgu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na neurologopedii i neurorehabilitacji.