Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

Dyskalkulia rozwojowa Dodaj do ulubionych
strukturalne zaburzenie zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych tj. wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim anatomiczno-fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych. (L.Košč, 1974)

Koncepcję dyskalkulii rozwojowej opracował słowacki neuropsycholog Ladislav Košč, który w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. prowadził badania dotyczące trudności w uczeniu się matematyki. Wyodrębnił następujące rodzaje:
- Dyskalkulia werbalna
- Dyskalkulia praktognostyczna
- Dyskalkulia leksykalna
- Dyskalkulia graficzna
- Dyskalkulia ideognostyczna 
- Dyskalkulia operacyjna
 
Dyskalkulia werbalna [verbal dyscalculia] Dodaj do ulubionych
rodzaj dyskalkulii rozwojowej, przejawia się zaburzeniem umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich jak oznaczanie liczby i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr i liczebników oraz symboli działań.
Autor klasyfikacji: Ladislav Košč
 
Dysleksja [gr. dys~ ‘nie~’, ‘źle’, léxis ‘wyraz’] Dodaj do ulubionych
specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego.
(jednostka chorobowa F89 wg klasyfikacji ICD-10)

W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią ok. 10-15% uczniów, w tym ok. 4% to przypadki głębokiej dysleksji (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV). Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na poziomie 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982). Coraz częściej spotykane jest stosowanie terminu dysleksja rozwojowa dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, tj. dysleksji, dysgrafii i dysortografii.
 
Dysortografia Dodaj do ulubionych
specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów: typowo ortograficznych, wynikających z nieprzestrzegania znanych uczniowi zasad pisowni, oraz błędów specyficznych, takich jak mylenie liter (zastępowanie), opuszczanie, dodawanie i przestawianie liter i sylab, pisanie liter i cyfr zwierciadlanie.
Należy do zespołu zaburzeń określanego mianem dysleksji rozwojowej.
 
Dyzartria Dodaj do ulubionych
Spowodowana uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne w wyniku czego powstają zaburzenia kontroli i koordynacji czynności mięśni biorących udział w artykulacji. Prowadzi to do trudności w artykułowaniu głosek i zaburzeń czynników prozodycznych wypowiedzi (zwolnione tempo mówienia, zmiany natężenia głosu, itp.). Dyzartria występuje najczęściej w przypadku tzw. mózgowego porażenia dziecięcego.

Według miejsca uszkodzenia wyróżnia się dyzartrię: korową, rzekomoopuszkową, opuszkową, móżdżkową, podkorową.

Według objawów można wyodrębnić postać:
  • spastyczną - wzmożone napięcie mięśniowe oraz wzmożenie odruchów - występuje przy uszkodzeniach układu piramidowego;
  • ateotyczną - nieregularne zmiany napięcia mięśni powodują spowolnienie ruchów, zaburzenia prozodii wypowiedzi - pojawia się przy uszkodzeniach ukadu pozapiramidowego;
  • ataktyczną - niemożność wykonania celowych ruchów na skutek uszkodzenia układu przedsionkowo-móżdżkowego.
 
EEG Biofeedback [EEG - elektroencefalograf, Biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne] Dodaj do ulubionych
Specjalistyczna metoda umożliwiająca regulację częstotliwości bioelektrycznej czynności mózgu (fal mózgowych) za pomocą sprzężenia zwrotnego, które jest celowaną dokładą informacją o nastrojeniu mózgu. Metoda wykorzystywana do wzmocnienia pożądanej aktywacji systemu nerwowego, szczególnie przydatna w treningu koncentracji uwagi, samokontroli, niwelacji stanów impulsywności i nadpobudliwości psychoruchowej, polepszenia osiągnięć intelektualnych, lepszej prezentacji nauczonego materiału. Stosowana w zaburzeniach snu, w stanach lęków nocnych, moczenia nocnego, pomaga w naprawie zaburzeń rozwoju mowy oraz specyficznych zaburzeń procesu uczenia się (dysleksji, dyskalkulii itp.).
dr n. med. Michaela Pakszys (Instytut EEG Biofeedback)

 |<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >|