Zapraszamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla Państwa wyszukiwarki pojęć związanych z podejmowaną w serwisie problematyką. Mamy nadzieję, że zamieszczone definicje będą dla Państwa pomocne w poszerzaniu wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że niniejsza baza terminologiczna jest na bieżąco uaktualniana na podstawie dokonywanych okresowo analiz wpisów poszukiwanych przez Państwa definicji terminów.

Metoda 18 struktur wyrazowych Dodaj do ulubionych
opiera się na analizie sylabowo-głoskowej wyrazów w powiązaniu z ich budową literową. Polega na praktycznym poznawaniu przez dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeń. Metoda ma na celu nauczenie automatycznego nazywania kształtów fonogramów (kombinacji liter) oraz rozwijanie zdolności umieszczania ich w słowie w odpowiedniej kolejności.
 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Metoda Dobrego Startu [Metoda Bon-Depart] Dodaj do ulubionych
metoda wzrokowo-słuchowo-motoryczna. Autorka: Thea Bugnet (Holandia). Adaptacji do polskich warunków, dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, dokonała prof. Marta Bogdanowicz. W metodzie tej odgrywają rolę trzy elementy: wzrok (wzory graficzne), słuch (piosenka), motoryka (odtwarzanie wzorów). Celem metody jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Znaczącą rolę odgrywa element muzyczny. Wiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje cały układ nerwowy. Zrytmizowany zestaw ćwiczeń wpływa uspokajająco, pozytywnie oddziałuje na sferę emocjonalną.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Metoda leczniczo-pedagogiczna Janiny Magnuskiej [terapia uspokajająca ] Dodaj do ulubionych
głównym celem metody jest uspokojenie nadmiernie pobudzonej psychiki dziecka, stymulowanie rozwoju oraz rozwijanie zdolności do wysiłków, do samodzielnego organizowania swojej pracy, do samokontroli czynności, co ułatwia prawidłowe kształtowanie osobowości dziecka. Jednym z podstawowych zadań metody jest zapewnienie dziecku pewności powodzenia w pracy - sukcesu.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Metoda Tomatisa [stymulacja audio–psycho–lingwistyczna] Dodaj do ulubionych

Pozwala badać uwagę słuchową, tzn. zdolność wybiórczego nastawienia analizatora słuchowego na określony rodzaj bodźców. Uwaga słuchowa jest  wyższą funkcją słuchową, która umożliwia świadomy odbiór informacji dźwiękowych, nadanie im znaczenia oraz, na drodze sprzężenia zwrotnego, podjęcie adekwatnych działań w odpowiedzi na otrzymaną informację dźwiękową. Terapia Metodą Tomatisa przeznaczona jest dla osób z różnorodnymi zaburzeniami głosu  i mowy, w których można podejrzewać komponent audiogenny, w tym m.in.:

Zaburzenia głosu:
– dysfonie dziecięce,
– dysfonie czynnościowe,
– dysfonie u osób zawodowo posługujących się głosem wynikające z niewłaściwej emisji głosu.

Zaburzenia mowy:
– opóźniony rozwój mowy,
– dyslalie,
– jąkanie.

Podstawą kwalifikacji osoby do terapii niniejszą metodą jest test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Badana jest w nim uwaga słuchowa na dźwięki przewodzone drogą powietrzną i kostną, lateralizacja słuchowa, dyskryminacja wysokości dźwięku oraz umiejętność lokalizacji dźwięku.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 
Metoda Weroniki Sherborne Dodaj do ulubionych
wypracowana w latach sześćdziesiątych metoda ruchu rozwijającego zawiera zestaw ćwiczeń, które posiadają zastosowanie we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci i w terapii jego zaburzeń. Opiera się na idei powiązania ruchu z całokształtem procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych. Posiada pozytywny wpływ na wszystkie aspekty rozwoju, tj. emocjonalny, społeczny, poznawczy, ruchowy.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
Modulacja Dodaj do ulubionych
posługiwanie się skalą natężenia i zabarwień uczuciowych głosu w odniesieniu do treści wypowiadanych słów.

|<< 1  2  >  >|