Reedukacja.pl
22. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniach 28.−29. września 2012 roku (piątek−sobota) odbyło się w Krakowie 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA”. Honorowy patronat objęli Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. zw. dr hab. Michał Śliwa. Internetowy serwis pedagogiczny Reedukacja.pl kolejny już rok objął to wydarzenie naukowe patronatem medialnym.

Organizator:
Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Patronat Honorowy:
MEN

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michał Śliwa

Patronat Medialny:

Reedukacja.pl

Logo EduNews Logo Edukacja i Dialog

 
Tegoroczne Sympozjum Naukowe odbyło się już po raz dwudziesty drugi. W tym miejscu nie sposób nie przywołać osoby prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera z Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. To dzięki jego ogromnej pracowitości, konsekwencji i profesjonalizmowi w działaniu takie cykliczne spotkania krajowych i zagranicznych autorytetów naukowych w dziedzinie edukacji i mediów są możliwe. Profesor należy do grona ciekawych osobowości polskiej nauki, poszukujących w swojej pracy pedagogicznej równowagi pomiędzy dynamicznie zmieniającymi się technologiami edukacyjnymi a humanistycznym wymiarem rozwoju człowieka.

Zgodnie z tradycją Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wydała publikację "CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA", która została przygotowana pod redakcją naukową prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera oraz dr Emilii Musiał. Zawiera ona zbiór kilkudziesięciu referatów, które w skróconych wersjach prezentowane były podczas tegorocznych obrad plenarnych. Co ciekawe, tegoroczna publikacja jest najobszerniejszą z dotychczasowych. W przedmowie prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer napisał - "[...] Autorzy artykułów tworzących monografię poszukują w swoich tekstach nowego modelu edukacji – adekwatnego dla dzieci sieci. Poszukujemy wspólnie takiego modelu, który – z jednej strony – pozwoli uczniom szeroko korzystać z ich ulubionych narzędzi technologii informacyjnej, z drugiej – umożliwi odkrycie i pełne uwolnienie potencjału intelektualnego oraz kreatywnego tkwiącego w każdym człowieku. Poszukujemy szkoły na miarę potrzeb, możliwości, oczekiwań i marzeń młodego pokolenia. Pamiętać jednak musimy, że szkoła to nie tylko nowe technologie – to przede wszystkim uczeń i jego nauczyciel, to także decydenci. Na drodze ku lepszej edukacji tych dwóch ostatnich grup trzeba się obawiać najbardziej, oni bowiem zwykle „wiedzą lepiej”, bo przecież też kiedyś sami chodzili do szkoły. Tyle tylko, że były to inne czasy, inne technologie, a przede wszystkim inni uczniowie. [...]". Wydaje się, że przytoczone powyżej słowa doskonale definiują istotę corocznych krakowskich spotkań naukowych poświęconych nowym mediom.

Poniżej prezentujemy relację z przebiegu tegorocznego Sympozjum a także GALERIĘ ZDJĘĆ.


PIĄTEK (28.09.2012)

Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonał prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, który podkreślił, że Sympozjum CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA jest nie tylko spotkaniem ludzi nauki w dziedzinie mediów, ale przede wszystkim spotkaniem przyjaciół. Zaakcentował przy tym międzynarodowy wymiar tego wydarzenia. Następnie dr Emilia Musiał dokonała szczegółowego powitania, jednocześnie prezentując wybrane postaci świata nauki. Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i życzenia profesora Morbitzera skierowane do prof. zw. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa (Uniwersytet Jagielloński), który w pierwszym dniu Sympozjum obchodził swoje 70. urodziny.

Głos zabrał również prof. dr hab.  Kazimierz Karolczak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego, który mówił, że postęp, który tak gwałtownie dzieje się na naszych oczach w mediach wymaga głębokiego zastanowienia jak może służyć edukacji. – Po to tu jesteśmy, aby mówić o szansach, ale także o zagrożeniach, które niosą ze sobą nowe media – tłumaczył. Następnie prodziekan prof. dr hab. Katarzyna Dormus w swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła, że żyjemy w czasach dynamicznych przemian oraz w czasach, w których poszukujemy stałych wartości. Jej zdaniem organizowane nieprzerwanie od 1991 roku Sympozjum jest doskonałym przykładem poszukiwania stałych wartości w edukacji przy jednoczesnej próbie wyznaczania nowych kierunków przemian. Zwróciła przy tym szczególną uwagę na wymiar humanistyczny Sympozjum, podkreślając, że człowiek i jego potrzeby są punktem docelowym. Z kolei prof. zw. dr hab. Jacek Migdałek, przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum, kierownik Katedry Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie podkreślił niezwykle wysoki poziom doniesień naukowych prezentowanych podczas Sympozjum. Wyraził przy tym nadzieję, że bogactwo podejmowanych zagadnień pozwoli każdemu uczestnikowi tch spotkań naukowych odnaleźć nowe, interesujące treści. Zachęcił również wszystkich zgromadzonych, aby hasło Sympozjum CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA napełnić nową treścią.

Podczas inauguracji obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych. Dr Anna Okońska-Walkowicz, wiceprezydent miasta Krakowa, zastępca prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych zaznaczyła, że władze Krakowa z ogromnym szacunkiem odnoszą się do osiągnięć naukowych w dziedzinie mediów prezentowanych podczas corocznych spotkań. Zapewniła ponadto o pełnym wsparciu dla takich inicjatyw naukowych ze strony władz miasta. Następnie głos zabrał Janusz Krupa, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podkreślił, że objęcie patronatem MEN jest docenieniem wieloletniej pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera, dzięki któremu takie spotkania naukowe są organizowane. Na zakończenie części oficjalnej odczytany został list od małopolskiego kuratora oświaty Aleksandra Palczewskiego.

W programie nie mogło zabraknąć miejsca na krótką część artystyczną. W tym roku Sympozjum uświetnił występ Zygmunta Józefczaka, aktora scen krakowskich – od 1971 roku związanego z Teatrem Starym, wykładowcy w krakowskiej PWST. Uczestnicy Sympozjum wysłuchali pięknie recytowaną poezję Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida oraz Mariana Hemara.

Pierwsza cześć obrad plenarnych odbyła się pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Kazimierza Wenty (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie) oraz prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera, który podkreślił, że najważniejszym medium nadal pozostaje język.

Pierwszy wykład pt. Korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych. Analiza konkretnego przypadku zaprezentował prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Podczas wystąpienia prelegent omówił na konkretnym przykładzie, jak zachowują się użytkownicy zasobu e-learningowego w sytuacji, kiedy mają możliwości samodzielnego kształcenia i nabywania wiedzy, natomiast nie podlegają konieczności certyfikacji zdobytej wiedzy. Zdaniem profesora serwisy e-learningowe mogą w przyszłości odgrywać coraz większą rolę w związku z koniecznością wprowadzania w życie idei life long learning i związanej z tym konieczności szerokiego kształcenia ludzi dorosłych, decydujących się na uczenie całkowicie dobrowolnie, robiąc to wyłącznie dla siebie i własnego rozwoju. Kolejny wykład pt. Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych? przedstawił prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Uniwersytet Jagielloński). Prelegent przypomniał, że w rozporządzeniu z dnia 8. sierpnia 2011 roku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych, w dziedzinie nauk społecznych wyodrębniło dziewięć dyscyplin, w tym nową naukę o mediach. Autor wystąpienia zastanawiał się, jak dotychczasowe nauki, tj. pedagogika, psychologia i inne nauki społeczne funkcjonować będą względem tych nowych. Aby zobrazować problematykę prelegent posłużył się parafrazą tekstu Aleksandra Fredry "Paweł i Gaweł" pytając zgromadzonych gości, która z nauk ma być na górze, a która na dole? Zdaniem profesora, aby uniknąć zawiści potrzebne jest ukonstytuowanie tożsamościowe. Przekonywał, że nauki powinny wzajemnie się szanować, ponieważ wszystkie dotykają bieżących problemów. Prelegent omówił także termin „mediatyzacja”, który w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia. Termin ten należy rozumieć jako dwukierunkowy proces - z jednej strony media jako niezależna instytucja z własną logiką, do której pozostali muszą się dostosować (media zmuszają do adaptacji się np. polityki, edukacji) - z drugiej zaś strony, media stają się integralną częścią innych instytucji, z coraz silniejszą logiką narzucania tabloidyzacji. Zdaniem profesora, ten historyczny proces nasila się z dekady na dekadę. - Media są bardzo poważne jako całość, pomimo tego, że bardzo często niepoważne są ich treści. Nowa dyscyplina nie może być oddzielona murem od innych. Medializacja to zarazem nadbudowa, jak i baza nowych teorii społecznych. Nowe czasy wymagają nowego naukoznawstwa, polecam taką perspektywę - przekonywał prof. Goban-Klas.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), który przedstawił wykład pt. Medialność a sprawność edukacyjna ucznia. Podczas wystąpienia profesor wskazywał na silny związek medialności z nowym modelem edukacji. Przypomniał, że obecnie żyjemy w świecie zalewu informacyjnego, w którym internet stał się źródłem pozyskiwania informacji i kształtowania świata wartości. - Drastycznie spada poziom wiedzy i umiejętności uczniów, u których zanikają zdolności do głębszej refleksji. Mediotyzm stał się symbolem naszych czasów. Internet upośledził mózg, który przecież rośnie wraz z zadaniami, a media cyfrowe zwalniają nas z wysiłku zapamiętywania oraz wnikliwego analizowania pozyskiwanych treści. Szkoła nie powinna pozostawać na te negatywne zjawiska obojętna. Zmiana modelu tej instytucji wydaje się być nieunikniona - przekonywał prof. Janusz Morbitzer.
Zdaniem prelegenta bez bliższego poznania dzisiejszego ucznia, jego możliwości, potrzeb oraz oczekiwań, trudno będzie uzyskać w przyszłości pozytywne rezultaty kształcenia. Bez znajomości ciągle zmieniającej się medialności młodego pokolenia trudno będzie zaprojektować nowy system edukacyjny, spełniający potrzeby młodych pokoleń. Podczas wystąpienia profesor przybliżył pojęcie medialności, które - jak zaznaczył - w Polsce nie jest jeszcze odpowiednio rozpowszechnione. Jego zdaniem termin ten powinien być rozumiany jako indywidualna cecha, związana z funkcjonowaniem jednostki w świecie mediów, mająca duży wpływ zarówno na jej sukcesy, jak i porażki w obszarze edukacji.
Profesor zaznaczył, że w szkole epoki sieci potrzebny jest inny nauczyciel. Przywołał przy tym słowa prof. Bogusława Śliwerskiego: "Polska szkoła jest offline, a uczniowie są online", które doskonale charakteryzują różnice dwóch generacji. Podkreślił także, że w dziesiejszych czasach szkoła i nauczyciele stracili monopol na przekazywanie wiedzy. Nauczyciele i uczniowie mają obecnie równe szanse i możliwości w dostępie do informacji. - Dobrym nauczycielem nie jest ten, który dysponuje większym zasobem informacji, ale ten, który więcej z tych samych informacji rozumie, potrafi je lepiej zinterpretować, a przede wszystkim posiada więcej wątpliwości i refleksyjności. Dzisiejsza szkoła, działająca w warunkach rosnącego zalewu informacyjnego, szybkiego przyrostu wiedzy, któremu towarzyszy odchudzanie programów szkolnych, musi skoncentrować się na meta nauczaniu, czyli nauczaniu o nauczaniu, musi wyposażyć ucznia nie tyle w zestaw szybko dezaktualizującej się wiedzy, co w pakiet umiejętności samodzielnego uczenia się, niezbędny w całożyciowym kształceniu - przekonywał profesor Morbitzer. Jednocześnie pokreślił, że najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem, a nie z komputerem.Kolejny wykład pt. "Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW" przedstawił prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek (Uniwersytet Warszawski). Podkreślił, że w 2010 roku suma cyfrowych informacji wyprodukowanych na świecie w ciągu jednego roku przekroczyła po raz pierwszy jeden zeta bajt (1021). Aby słuchacze mogli wyobrazić sobie o jakich ilościach danych mówimy, prelegent porównał je do 10 słupów książek z Ziemi do Plutona. Sytuacja taka stworzyła nowe wyzwania dla nauki, edukacji oraz mediów. - Jak zatem wybrać odpowiednią informację, aby odrzucić te, którymi jesteśmy manipulowani - pytał profesor. Podczas wykładu wprowadził pojęcie "rafinacji informacji", która stwarza możliwości wykrywania, na zadanym poziomie ufności, obrazu przeszłego i obecnego statusu informacyjnego rzeczywistości, a nawet prognozowania przyszłości. Uzyskane w ten sposób dane tworzą obraz potrzeb i zachowań indywidualnych użytkowników, ale także społeczności jako całości. Zdaniem profesora nauczyciele i ich decydenci, którzy jako pierwsi skorzystają z potencjału rafinacyjnego Big Data będą najbliżej bieżących potrzeb uczących się, rynku i współczesnych oczekiwań społecznych.

Następnie prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło (Uniwersytet Wrocławski) zaprezentował wykład "Indywidualizacja kształcenia: idee, metody, narzędzia", podczas którego zwrócił się do zgromadzonych, czy ktoś zapytał ucznia, czego on sam oczekuje od edukacji. - Współczesny uczeń, każdy inny, połączony 7/24 z całym światem, zachowuje się inaczej niż jego rówieśnik sprzed dekady. Być może jeszcze nie ma wyobrażenia, jak powinna wyglądać jego szkoła, ale już teraz ma inne oczekiwania od nauczycieli, szkoły i tego, czego chciałby się uczyć - mówił profesor. Podkreślił przy tym, że jednym z wyzwań dziesiejszej szkoły jest, by nie tworzyć podziału między warunkami pracy w szkole – z użyciem przestarzałej technologii, a warunkami, z którymi uczniowie spotykają się poza szkołą. Należy poszukać rozwiązań, które pozwolą uczniowi wiecznie połączonemu z innymi dzięki internetowi, korzystał z tych połączeń w kształceniu i rozwoju własnej osoby.
Zdaniem prelegenta powinno stwarzać się takie same możliwości dla ucznia, ale jednocześnie oczekiwać innych rezultatów. Obecnie wszyscy uczniowie mają taki sam test – wszyscy są w ten sam sposób oceniani. Taka sytuacja jest zaprzepaszczeniem szansy umiejętności wyboru przez ucznia. Przykładem mogą być testy PISA, które służą rządom państw do klasyfikowania, a nie do rozwoju jednostek. Każdy z uczniów ma przecież inne zainteresowania i możliwości. Wyrównywanie szans jest obniżaniem poziomu nauczania - przekonywał profesor. Podczas swojego wystąpienia apelował także, aby nie debatować nad e-podręcznikiem w szkołach, ale przede wszystkim nad kreowaniem odpowiedniego środowiska edukacyjnego. Zachęcał przy tym do zmiany podejścia do edukacji i wykorzystywania np. metody tzw. odwróconej klasy, która daje inną kulturę uczenia się. Zaznaczył, że jest świadomy, że może być ona trudna do zaszczepienia w Polsce, ale jest bardzo efektywna. Metoda ta polega na tym, że większość pracy uczeń wykonuje poza klasą samodzielnie, a  w klasie cała uwaga koncentrowana jest na rozwiązywaniu problemów, które sprawiały najwięcej trudności podczas samodzielnej pracy. Profesor zachęcał także do wprowadzenia nowych standardów dla nauczycieli – powinniśmy sprawdzać jak nauczyciele zachowują się w klasie, a nie podczas egzaminu, tak jak jest obecnie. Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Sysło przypomniał, że szkoła jest dla uczniów, a nie odwrotnie.

Po przerwie prezentację pt. "Ucieczka od wolności i edukacji do sieci informacyjnej" zaprezentował prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin). Prelegent podniósł temat dwuznaczności zachowań - ucieczki nie chcąc być zniewolonym, a jednocześnie wchodzenia do internetu, przez co ulegamy zniewoleniu. Jest to swoista ucieczka „od” i „do” wolności - mówił. Jego zdaniem edukacja medialna jest jednym z wielu obszarów wychowania na rzecz funkcjonowania człowieka w świecie wirtualnym, przygotowania do życia w sieci społecznościowej, dlatego jest przede wszystkim adresowana do dzieci i młodzieży jako cyfrowych tubylców. Podkreślił, że cały czas aktualne jest wyzwanie: uczyć się, aby być, uczyć się, aby żyć, uczyć się nawet wtedy, gdy doraźne rozwiązania i sukcesy są odległe, a niekiedy kryją się za horyzontem teraźniejszych jednostkowych potrzeb i możliwości.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN,  Kraków) prezentując wykład pt. Oczy, media, edukacja. Prelegent przedstawił aktualne osiągnięcia nauki w dziedzinie badań nad ludzkimi gałkami ocznymi. Jak się okazuje, dzięki analizie danych można badać efekty nauczania. Profesor zaprezentował niezwykle ciekawe wyniki eksperymentu dydaktycznego, który polegał na dokonaniu nagrań z kamery wideo reakcji gałek ocznych i późniejszej ich analizy do określenia zachowań uczniów. Autor wystąpienia przekonywał, że reakcje gałek ocznych dostarczają informacji o czym uczeń myśli, jaki jest jego tok rozumowania, w jaki sposób mózg analizuje i próbuje podjąć decyzję. - Dzięki technologii możemy sprawdzić, czy odpowiedzi, których udziela jest pewien, czy raczej dokonuje odpowiedzi nie będąc pewnym swojej wiedzy - tłumaczył. Nowoczesna technika pozwala obecnie badać procesy edukacji i je wspomagać, ponieważ podczas sprawdzania wiedzy ucznia jesteśmy w stanie zaobserwować, w którym miejscu pojawiają się problemy. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że studenci uzyskujący lepsze wyniki w nauce dwa razy więcej czasu poświęcają na analizę treści zadań od tych słabszych. Zdaniem profesora rozwój technologii już niedługo pozwoli efektywniej pomagać studentom z trudnościami w nauce. Na zakończenie wystąpienia podkreślił, że najważniejsze w odniesieniu sukcesu jest zainteresowanie się przedmiotem.
Prezentację pt. Elektroniczne rozwiązania wspomagające naukę chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiła prof. dr hab. Hanna Gulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań). Autorka wystąpienia mówiła o multibookach, w których zgromadzono niezwykle ciekawy materiały umożliwiające interaktywne poznanie chemii. Ponadto zaprezentowała zestaw chemiczny, który umożliwia uczniom samodzielne wykonywanie licznych doświadczeń. Podczas prezentacji nie zabrakło rónież eksperymentów chemicznych wykonanych na sali obrad. Podsumowując prezentację prof. Hanny Gulińskiej prof. J. Morbitzer podkreślił, że dla sukcesu w edukacji ważny jest pomysł i pasja w wykorzystaniu technologii.

Kolejny wykład "O różnych aspektach antropomorfizacji, „systemach intencjonalnych” i dyskretnym uroku technologii" przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Mudyń (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Podczas wystąpienia podkreślił, że każdy przejaw interaktywności jest zachętą, który prowokuje człowieka do odpowiedzi. Omówił przejawy antropomorfizacji, szczególnie w kontekście technologii informacyjnych i inteligentnych urządzeń, także zwrócił uwagę na konsekwencje społeczno-psychologiczne tego zjawiska. Prelegent zaznaczył, że ilość badań nad uwarunkowaniami i konsekwencjami antropomorfizacji jest stosunkowo niewielka, natomiast ilość pytań jest coraz większa. Jego zdaniem to dobrze, gdy „nie-ludzi” traktujemy jakby „po ludzku”, jednak taka skłonność do antropomorfizacji związana jest z pewną dehumanizacją człowieka. Prelegent tłumaczył jednocześnie, że otwartym pozostaje nadal pytanie o wzajemne zależności – czy skłonność do antropomorfizacji jest skutkiem dehumanizacji, czy raczej dehumanizacja jest konsekwencją – wymuszanej rozwojem technologii – potrzeby komunikacji typu człowiek-maszyna. Zdaniem autora wystąpienia intensywność przejawów antropomorfizacji wśród uczniów i młodzieży jest interesująca, ponieważ może świadczyć o braku bliskich relacji z ludźmi, w tym także z rówieśnikami.

Prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) podczas wykładu pt. "Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook" mówił nt. istniejących zagrożeń na portalach społecznościowych, których nie wszyscy zwykle są świadomi. Towarzysząca profesorowi mgr Sylwia Cholewiak przedstawiła wyniki przeprowadzonych badań w tym zakresie. W następnym wykładzie pt. "Rola technologii informacyjnych w akademickim kształceniu technicznym" autorstwa prof. dr hab. Marii Kozielskej (Politechnika Poznańska) zaprezentowane zostały wyniki badań studentów kierunków technicznych 5 polskich i 3 niemieckich uczelni. W badaniu preferencji poznawczych uczestniczyło ponad 2 tys. studentów. Prelegentka podkreślała, że wszyscy uczymy się inaczej, dlatego też nie powinniśmy uczyć wszystkich w ten sam sposób, ale respektować preferencje sensoryczne uczniów i studentów. System sensoryczny określa bowiem indywidualną strategię uczenia się i styl komunikowania się z innymi osobami. Decyduje o indywidualnym sposobie odbierania i przetwarzania informacji przekazywanych kanałem wzrokowym, słuchowym lub kinestetycznym. Preferencje te rozstrzygają m.in. jakiego typu informacje student najłatwiej spostrzega i pamięta, czyli decydują o sposobie tworzenia swojej reprezentacji rzeczywistości. Z badań przeprowadzonych wśród studentów uczelni technicznej wynikają pewne zmiany w zakresie preferencji poznawczych studentów, które przypuszczalnie są rezultatem długoletniego ich udziału w procesie uczenia się - tłumaczyła prelegentka. Podkreśliła jednocześnie, że wiedza nauczycieli o preferencjach sensorycznych ich studentów jest niezmiernie istotna dla kierowania ich procesem uczenia się. Konieczne wydaje się tworzenie studentom sytuacji dydaktycznych sprzyjających uczeniu się. Profesor Morbitzer podsumował, że istotna w tym aspekcie jest indywidualizacja nauczania.

Po przerwie prof. dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz (Politechnika Radomska) przedstawił wykład pt.  "Problem ilościowego pomiaru wiarygodności informacji w Internecie", który został przygotowany wspólnie z małżonką dr inż. Elżbietą Kiedrowicz (Politechnika Radomska). Prelegent omówił problematykę korzystania z informacji internetowej. Jego zdaniem wiedza na temat doboru i selekcji tej informacji nie jest do końca rozpoznana.
Kolejny, niezwykle ciekawy wykład pt. "Komputery dla szkoły czy szkoła dla komputerów? Rozważania wieloletniego pedagoga i nauczyciela" zaprezentował prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków). Podczas wystąpienia prelegent podjął tematykę roli komputerów w szkołach. - Jedni uważają, że „komputer” jest dobry na wszystko i on uzdrowi szkolnictwo. Inni wręcz odwrotnie, uważają go za „szatana” XXI wieku - mówił profesor. Przekonywał, że współczesna szkoła została narażona na zewnętrzne działania pseudonowatorskie, których celem jest w dużej mierze zapewnienie rynku zbytu dla produktów edukacyjnych. - My ciągle jesteśmy zafascynowani. To, że coś się nam się podoba, to nie znaczy, że będziemy się tym zajmować. Ludzi nie powinno wyposażać się w zabawki, ale w umiejętności - tłumaczył. Nawiązał przy tym do pomysłów, by każdy uczeń posiadał przenośny komputer lub iPada. Jego zdaniem dystrybutorzy sprzętu zachowują się tak, jakby tylko od wprowadzenia prezentowanych rozwiązań zależała jakość kształcenia. Przestrzegał przy tym, że po ostatniej reformie podręcznik urósł do rangi drogowskazu merytorycznego. Zniknęło pośrednie ogniwo pomiędzy podstawą programową (dokument ustalony przez ministerstwo) a podręcznikiem, którym był program nauczania opracowany często przez autorów podręczników. Bez nauczyciela nie można realizować programu nauczania, chociaż obecne działania zmierzają do deprecjonowania roli nauczyciela, która już w tej chwili jest mocno ograniczona. Profesor zachęcał, aby problematykę „komputera” w procesie edukacji rozpatrywać w kontekście uczeń – nauczyciel. - Mentalność ucznia właściwie nie uległa zmianie od wielu lat. Zawsze był on w oczach nauczyciela, leniwy, skory do rozrabiania, niezdyscyplinowany. To nie uczniowie są coraz gorsi, to model wychowawczy nie nadąża za zmianami społecznymi. Dlatego rola nauczyciela w dalszym ciągu jest nieoceniona w procesie edukacji grupowej. Uczeń powinien mieć swojego mistrza - tłumaczył prof. Paśko.

Wykład pt. "Przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej" przedstawiła prof. dr hab. Jolanta Zielińska (Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Prelegentka omówiła przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej, którą określa się sposób przekazywania informacji używany przez osoby, które z różnych powodów nie mogą porozumiewać się za pomocą mowy dźwiękowej. Zaprezentowała oprogramowanie komputerowe wspomagające komunikację alternatywną, w tym m.in. takie programy jak:
 • Symbol for Windows;
 • Symbol for Windows – Personal Communicator;
 • Symbol for Windows – baza symboli Bliss;
 • Symbol for Windows – baza symboli Piktogram;
 • SymWord;
 • ZoomText Magnifier;
 • The Grid 2
 • Seria programów Sensory
 • Easy Games
 • Oops!
 • Happy Duck;
 • Z Tosią przez pory roku;
Zostały one opisane w publikacji "CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA". Oferta programów komputerowych wspomagających komunikację alternatywną i kształtujących niezbędne do jej realizacji sprawności jest bardzo bogata. Inne niż omówione programy wspierające komunikację alternatywną to:
 • Photo – zawierający 1800 symboli w formie zdjęć;
 • Paper Chart Maker – program do projektowania i drukowania plansz do komunikacji;
 • Memory – gra kształtująca pamięć z użyciem symboli;
 • Programy Lammera – gry i zabawy dla dzieci w wieku szkolnym obsługiwane za pomocą specjalistycznych urządzeń umożliwiających dostęp do komputera osobom z dużymi ograniczeniami fizycznymi i umysłowymi (przyciski);
 • Happenings – gra przeznaczona dla dzieci w celu rozwijania umiejętności percepcji wzrokowej i umiejętności językowej. Gra składa się z 32 różnych rysunków, które za dotknięciem myszy, przycisku lub klawiatury pojawiają się na ekranie. Jeśli użytkownik wykorzysta wszystkie rysunki, komputer potwierdza to dźwiękiem.
 • Megamix – zestaw 8 edukacyjnych gier przeznaczonych dla dzieci w wieku 3–8 lat. Każda gra daje się dostosować do możliwości użytkownika;
 • Abrakadabra – gra służąca do rozwijaniu umiejętności wzrokowego postrzegania otoczenia, rozwoju języka i technik obsługi komputera przy użyciu przełącznika. Gra posiada rozwiniętą animację i dźwiękowe nagrody za poprawne wykonanie zadania;
 • Teedy Games – program składający się z 12 różnych akcji służących do rozwijania umiejętności poruszania się w przestrzeni oraz nazywania różnych czynności;
Podczas wykładu prelegentka omówiła także komputerowy sprzęt specjalistyczny wspomagający komunikację alternatywną, tj.:
 • Tech Touch
 • IntelliKeys USB
 • Keyguards for IntelliKeys
 • BigKeys LX
 • Large Print Keyboard
 • BigTrack
 • SWEETY! 2X12,7
 • Head Pointer
 • Klawiatura Maltron
 • C12+CEye
 • PCEye
 • EyeTech TM4
 • BlinkIt
 • i wiele innych
Jak widać oferta – zarówno programowa, jak i sprzętowa – skierowana do osób posługujących się komunikacją alternatywną z użyciem do tego celu komputera jest bardzo różnorodna i wydaje się wychodząca naprzeciw ich zapotrzebowaniu w tym zakresie. Problem jednak w tym, że informacje na ten temat tych nowoczesnych technologii dostępne są wyłącznie w internecie, do którego bardzo często osoby potrzebujące takich rozwiązań nie mają dostępu - mówiła prof. Zielińska.Ks. dr Józef Kloch (sekretarz Konferencji Episkopatu Polski) oraz dr Monika Marta Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) zaprezentowali wykład pt. "Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje". Autorzy wystąpienia mówili o konieczności edukacji medialnej w seminariach duchownych, w tym wypracowania założeń programowych. - Ukazanie przyszłym duchownym możliwości mediów, zwłaszcza Internetu, stanowić będzie silny rys humanizujący najnowsze technologie - przekonywał ks. J. Kloch. Prelegenci podkreślali, że ogromne znaczenie dla przyszłości Kościoła mieć będzie wychowanie seminarzystów do odpowiedniego wykorzystywania Internetu tak, by w przyszłości oni sami edukowali, zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych do odpowiedniego korzystania z możliwości Sieci i innych mediów. Po zakończeniu wykładu profesor J. Morbitzer przywołał słowa papieża Jana Pawła II: „Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii”, które były tematem orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXVI Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu w 2002 r.

Kolejny wykład pt. "Multimedialne wspomaganie procesu nauczania-uczenia się chemii w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej" przedstawiła dr Małgorzata Bartoszewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań). Następnie głos zabrał Tomasz Pieper (ProgMan) prezentując wykład pt. "Trener – nauczyciel nie z tej ziemi?", po którym rozgorzała ożywiona dyskusja wśród uczestników konferencji nt. roli nauczyciela w polskiej szkole. Profesor J. Morbitzer na zakończenie dyskusji doskonale spuentował, przywołując słowa Oscara Wilde'a: "Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie."

Podczas wystąpienia pt. "Szkoła a talent ucznia" Witold Kołodziejczyk (redaktor naczelny czasopisma "EDUKACJA i DIALOG") przekonywał, że nauczycielom należy stawiać wysokie wymagania, ale - co ważne - przede wszystkim sobie. W. Kołodziejczyk propaguje filozofię szkoły, w której uczeń musi pracować nad własnym rozwojem. Jego zdaniem szkoła i tak nie będzie potrafiła a zarazem nie będzie w stanie  zadbać o rozwój talentów uczniów, którzy trafią pod jej skrzydła. Te wybitne jednostki potrzebują sztabu ludzi wspierających. Jak wynika z badań uzdolnionych uczniów jest w szkole zwykle ok. 30 proc., z czego ok. 10 proc. ujawnia się podczas testów psychologicznych, kolejne 10 proc. poprzez wskazanie przez nauczyciela i pozostałe 10 proc. poprzez wskazania rodziców. - A co z resztą uczniów? Czy u pozostałych nie trzeba kształtować odpowiednich postaw i wspierać ich rozwoju? - pytał Witold Kołodziejczyk. Autor wystąpienia podzielił się również z uczestnikami Sympozjum swoimi doświadczeniami po trzech latach od wdrożenia projektu Collegium Futurum w Słupsku. Pomimo tego, iż projekt został oceniony bardzo wysoko nie obyło się bez poważnych trudności. Do najważniejszych prelegent zaliczył zmianę roli nauczyciela z osoby przekazującej wiedzę w kierunku moderatora, którego zadaniem jest wspieranie ucznia w poszukiwaniu informacji, odpowiedniemu ich przetwarzaniu oraz umiejętności zadawania pytań i budowania własnych koncepcji. Duża część nauczycieli nie potrafiła tego zorganizować w odpowiedni sposób – pracowali w sposób tradycyjny. Okazało się, że za mało czasu zostało poświęcone (szkolenia trwały przez okres 6 miesięcy) zmianie stylu pracy, a także przekonaniu ich o celowości projektu i szkoleń. Co ciekawe, innym zagrożeniem dla powodzenia realizowanego projektu stał się niepokój rodziców, że eksperyment edukacyjny nie przygotuje odpowiednio uczniów do zewnętrznych egzaminów. Wydaje się także, że zabrakło zrozumienia potrzeby przekształcenia dotychczasowego modelu szkoły w kierunku samodzielnego poszukiwania przez uczniów odpowiedzi na postawione  przez nauczyciela problemy. Sami uczniowie nie byli przygotowani do samodzielnej pracy. Pojawił się problem z wykształceniem nowych nawyków. Rodzice poczuli niepokój, że eksperyment edukacyjny nie przygotuje odpowiednio uczniów do egzaminów. Witold Kołodziejczyk podkreślił również, że laptopy dla każdego ucznia nie sprawdziły się na lekcji. Uczniowie byli przez cały czas pobytu w szkole w nich zanurzeni - również podczas przerw. Po wdrożeniu kilku istotnych zmian projekt jest nadal kontynuowany.

Podczas Sympozjum uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać wystąpienia pt. "Edukacja w strumieniu zmian. Dokąd płyniemy?" Marcina Polaka (redaktora naczelnego portalu edunews.pl). Jego zdaniem przyszłość edukacji jest fascynująca, bowiem wszystko może się tutaj wydarzyć. Szkoła i jej otoczenie zmienia się nieustannie. Jak zatem wykorzystać rynek technologiczny w edukacji? - pytał. Zauważył, że konieczne stanie się dla każdego nauczyciela "przetrawienie" technologii. Podkreślił przy tym, że sama edukacja w systemie szkolnym to za mało. Ważna jest umiejętność samokształcenia. Autor wystąpienia przywołał cele edukacji w Polsce zapisane w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. Wskazywał przy tym na brak określonej strategii na kolejne lata. Po zakończeniu wystąpienia profesor J. Morbitzer przywołał słowa Noama Chomsky'ego: „Celem edukacji jest doprowadzenie ucznia do takiego miejsca, aby mógł się dalej uczyć.”

Po przerwie rozpoczęła się ożywiona dyskusja nt. EDUKACJA w EPOCE DZIECI SIECI. Jej moderatorami byli prof. Janusz Morbitzer, Witold Kołodziejczyk oraz Marcin Polak, który powiedział, że „jesteśmy Kolumbami wyruszającymi w podróż w poszukiwaniu nowej edukacji”. Podczas dyskusji poruszano temat modelu nowej szkoły. Zdaniem zgromadzonych nie możemy spodziewać się rewolucji, a raczej ewolucji w edukacji. Powinniśmy przetwarzać wszelkie informacje, abyśmy potrafili dopasowywać metody kształcenia, wspierania ucznia, aby osiągać jego cele edukacyjne. Podkreślano także, że bardzo dużym wyzwaniem jest odpowiednie kształcenie nauczycieli, przywołując wyniki badań, które pokazują, że najbardziej otwartymi nauczycielami na zmianę są nauczyciele w wieku 40+, a najmniej - co ciekawe - osoby tuż po studiach. Zasygnalizowano także problematykę dziedziczenia edukacji, co przekłada się na słowa "takim jestem, jakiego miałem nauczyciela".
Witold Kołodziejczyk mówił o „śmieciowym wykształceniu”, które wynika z braku wizji dla polskiej szkoły. - Chodzi o to, żeby wykształcić postawy, system wartości etc. Uczeń uczy się tylko dlatego, aby został dobrze przygotowany do egzaminu - tłumaczył. Jednocześnie zaznaczył, że wdrożenie pojawiających się pomysłów nie uzdrowi polskiej oświaty, ale pozwoli na nowo kreować edukację dla dobra nowych pokoleń. Podkreślił, że cały czas nie wykorzystujemy potencjału technologii, uczniów oraz nauczycieli. Trzeba to zderzyć w nowym modelu - przekonywał.
Podczas wymiany poglądów mówiono także o tym, że problem systemów oświaty jest globalny. Nie dotyczy tylko Polski. Szczególną uwagę zwrócono na południowe społeczeństwa, w których tworzą się grupy sfrustrowanych ludzi (NED), którzy stracili motywację do nauki i do pracy.
Uczestnicy Sympozjum zgodzili się, że szkoła powinna przygotować do do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Zdaniem prof. J. Morbitzera podstawowym pytaniem, które należy sobie postawić to jak nauczać nowych uczniów? - Nauczyciel jest jak rolnik – musi zasiać, pielęgnować, ale plonów nikt nie zagwarantuje - mówił profesor J. Morbitzer.
Z kolei profesor W. Gogołek zwrócił uwagę na to, że nikt nie mówił o motywacji uczniów. Jego zdaniem, aby osiągnać sukces edukacyjny konieczne są: przydatność i motywacja. - Ilu studentów chce się uczyć? - pytał. Witold Kołodziejczyk ripostował, że uczniowie są zmotywowani, ale nie są w szkole zaangażowani.
Głos zabrał również prof. Roberto Muffoletto (Stany Zjednoczone), tłumacząc, że wprowadzając reformy należy zawsze sprawdzić kto zyska, a kto straci. Jego zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę, jak we współczesnej edukacji możemy osiągnąć lepsze efekty ekonomiczne. Podczas dyskusji zasygnalizowano także problem tego, że w Polsce brakuje w edukacji ośrodka, który przebadałby wszystkie jej elementy. Brakuje rzetelnych badań edukacji na każdym etapie nauczania. Podkreślono także, że dzięki przemianom w systemie oświaty zyskiwać powinny dzieci. Niestety, w naszym kraju przykładem negatywnym jest bój o e-podręczniki, gdzie dyskusja dotyczy interesów wydawnictw, a nie interesów dzieci, które powinny być w centrum uwagi.
Marcin Polak poddał pomysł stworzenia białej księgi polskiej edukacji, projektu obywatelskiego, który umożliwiłby spisanie najważniejszych problemów i przedstawienia pomysłów rozwiązań. - Można się spotykać i dyskutować, ale bez konkretnego dokumentu, jakim mogłaby być biała księga trudno będzie cokolwiek zmienić - przekonywał.


SOBOTA (29.09.2012)
 
Kolejny dzień obrad plenarnych otworzył prof. Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński), funkcjonujący w wirtualnym świecie Second Life jako Sidey Myoo, wykładem pt. "Uniwersytet w sieci. Od e-learningu do e-akademizmu". Podczas prezentacji przedstawił ideę uniwersytetu w sieci, czyli poszerzenie e-learningu o treści akademicyzmu, wynikające z życia akademickiego. Wspólnie z dr. Pawłem Topolem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), który uczestniczył w konferencji wirtualnie, prelegenci zaprezentowali projekt realizowany w świecie wirtualnym pod nazwą Academia Electronica (www.academia-electronica.net), która jest interdyscyplinarną placówką o charakterze uniwersyteckim, zorientowaną na wieloaspektowy ogląd problematyki środowiska elektronicznego, potraktowanego jako rzeczywistość człowieka. - W Second Lifie dysponujemy szkołą 3D, co umożliwia nam tworzenie zajęć w przestrzeni 3D. Tradycyjna lekcja wydaje się bardziej wirtualna, niż w uniwersytecie 3D, bowiem tu możemy kreować otoczenie, którego potrzebujemy do przeprowadzenia wykładu. Mamy możliwość uczenia kinestetycznego, w przestrzeni 3D. W klasie, czy auli nie jest to możliwe - tłumaczył profesor M. Ostrowicki.
Platforma edukacyjna dysponuje szeroką ofertę bezpłatnych wykładów. Prelegent podkreślił, że duża część edukacji dokonuje się tam spontanicznie, dzięki zaangażowaniu społecznemu wielu osób. Po zakończeniu prezentacji prof. Janusz Morzbitzer przypomniał, że w czerwcu 2012 roku po raz pierwszy odbyła się obrona pracy magisterskiej i doktorskiej na jedynej w Polsce wirtualnej uczelni jaką jest Academia Electronica. Profesor Ostrowicki zaznaczył, że wszystkie wykłady są nagrywane i prowadzona jest pełna dokumentacja akademicka.

Następnie wykład pt. "It is Over: Education As We knew It'" zaprezentował gość zagraniczny prof. Roberto Muffoletto (Appalachian State University, Stany Zjednoczone), który prowadzi projekt on-line VASA. W swojej pracy pedagogicznej zajmuje się nauczaniem on-line nt. fotografii. Zdaniem prelegenta edukacja zmienia się i już nigdy nie będzie taka jak była. Kreda i tablica stają się przeszłością. Zdaniem profesora idea książek takie, jak znamy również się kończy. Podobnie jak to się dzieje z muzyką, która coraz częściej dostępna jest tylko w sieci. Wszystkie te zmiany powodują, że zmieni się również sposób, w jaki podawana będzie wiedza. Według prof. R. Muffoletto zamiast indywidualnego nauczania będzie nauczanie wspólne poprzez różnego rodzaju transmisje on-line. Nie będzie miało znaczenia, gdzie znajduje się uczeń, ponieważ to szkoła łączyć się będzie on-line z uczniem. Zaprezentował przy tym rodzaj kursu on-line MOOC (Massive Open Online Course) dającego możliwość bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych poprzez internet. Eksperci zgłaszają się, aby przekazywać wiedzę, a ludzie cały czas wymieniają się wiedzą, ucząc się jeden od drugiego. Podczas swojego wykładu prelegent wspomniał też o łączeniu tego, co biologiczne i niebiologiczne. Przekonywał, że dzięki nanotechnologii, chipom już niedługo zmieni się podejście do edukacji, możliwe bowiem stanie się wykonanie kopii mózgu. Po zakończeniu prezentacji profesor J. Morbitzer podkreślił, że transhumanizm, czyli doskonalenie człowieka, jest dziedziną dość niebezpieczną. - Poza tym mamy przecież świadomość i uczucia, a tego nie da się zrzucić na dysk twardy - mówił.

Kolejny wykład pt. "Descholaryzacja edukacji medialnej w Polsce? Diagnoza, problemy i perspektywa rozwoju" zaprezentował dr Piotr Drzewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa). W wystąpieniu podkreślił, że edukacja to ludzie i technologia jest dla ludzi, a nie ludzie dla technologii. Wskazał przy tym na konieczność tworzenia kompetencji medialnych w społeczeństwie. - Edukacja medialna to wychowywanie do mediów, które powinno mieć miejsce w dwóch miejscach - w rodzinie i szkole - tłumaczył. Podczas wykładu zastanawiał się jak wrócić do szkoły? Czy zlikwidować i zastąpić przez społeczne edukowanie i wprowadzenie liberalizmu edukacyjnego. Po tym wystąpieniu głos zabrał Piotr Boroń (były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) przedstawiając wykład pt. "Zapiski historyka na marginesie „miękkiego ostrza” Paula Levinsona".
Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły realizowanego projektu e-Akademia Przyszłości. Ewa Grela podczas prezentacji pt. "Wyniki ewaluacji realizacji projektu e-Akademia Przyszłości" omówiła wyniki projektu, w którym udział bierze 1800 nauczycieli i 22000 uczniów. Prelegentka podkreślała, że uczniowie zaakceptowali formę pracy poprzez platformę e-learningową, która jej zdaniem powinna być przyszłością edukacji. Drugą z cyklu prezentację pt. "Praca z uczniem zdolnym w modelu blended-learning" przedstawiła dr inż. Marlena Plebańska (e-Akademia Przyszłości). Projekt kończy się za rok i jest pilotażowy. Przedstawiciel MEN zadał pytanie, co stanie się z gromadzonymi materiałami, czy będą później dostępne dla innych. Niestety, z uwagi na fakt, iż projekt jeszcze się nie zakończył prelegentki nie potrafiły w chwili obecnej odpowiedzieć na to pytanie. Więcej informacji nt. realizowanego projektu pod adresem: www.eakademiaprzyszlosci.pl

Następny wykład pt. ""Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie technologii informacyjnych". zaprezentowała dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku). Następnie prezentację pt. „Sieciowcy” a potencjał edukacyjny Sieci" przedstawiła dr Emilia Musiał (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), w którym tłumaczyła, że wykorzystując nowe technologie dostępne w internecie, wspieramy przeważający typ inteligencji (rozwijamy, wzmacniamy i udoskonalamy), tak, aby miał korzystny wpływ na potencjał i możliwości młodych ludzi (uczniów). Następnie dr Dorota Żuchowska-Skiba (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) zaprezentowała wykład pt. "Edukacja osób niepełnosprawnych w Internecie". Podczas wystąpienia zasygnalizowane zostało znaczenie i rola Internetu w edukacji osób niepełnosprawnych. We współczesnych społeczeństwach niezwykle ważna jest informacja – dostęp do niej pozwala na efektywne funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej i zapobiega wykluczeniu. Omówione zostały także wyniki przeprowadzonych badań na wybranych polskich uczelniach. Głos zabrał także prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków) prezentując wykład pt. "Projektowanie doświadczeń wspomaganych komputerowo jako jeden z elementów kształcenia nauczycieli chemii oraz wpływ tego typu doświadczeń na wyobrażenia uczniów o strukturze materii", przygotowany wspólnie z dr Małgorzatą Nodzyńską. Profesor podkreślił, że nie neguje pozytywnego wykorzystania multimediów w procesie edukacyjnym, ale uczeń nie powinien tylko oglądać eksperymentów, ale wykonywać je samodzielnie. Zdaniem prelegenta nauczyciel zaczyna być sterowany – otrzymuje gotowe pakiety do przedmiotu, w których krok po kroku opisane jest co ma robić na lekcji, a nie kreuje samodzielnie treści i sposobów przekazywanych uczniom. - Komputery to zakała naszego systemu. Odkąd je wprowadzono zakres wymagań w szkole jest coraz mniejszy. Ja nie potępiam komputerów, ale w złym kierunku idzie ich wykorzystanie - tłumaczył profesor.

W dalszej kolejności Marek Konieczniak (Vulcan) zaprezentował wystąpienie pt. "Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji", podczas którego mówił, że umysł obejdzie się bez komputera, ale komputer nie obejdzie się bez umysłu. Zaznaczył, że wiedzy nie można przekazać. - W książkach nie ma wiedzy. Jest zapisany tylko kod do niej - przekonywał. Zachęcał do rozgraniczania terminów "uczenie" i "nauczanie". Jednocześnie przypomniał, że model szkoły tworzony jest przez dorosłych – cyfrowych imigrantów. Czy oni są w stanie stworzyć szkołę na miarę cyfrowych tubylców? - pytał.
Następnie swoją prezentację pt. "Wybrane aspekty edukacji interaktywnej" przedstawił Sebastian Wasiołka (Young Digital Planet SA). Podczas wystąpienia omówił m.in. wyniki badań projektu „Zdolny Ślązak”, który koordynował. Na zakończenie obrad plenarnych Rafał Głębocki (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) przedstawił prezentację pt. "Hipermedialność a e-szkolenie".

Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy Sympozjum wzięli udział w sesji plakatowej podczas której zaprezntowali się m.in.:
 • Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska „Nowe media” i komunikacja socjonaukowa – założenia projektu NeMeSiS w świetle badań wstępnych";
 • Wioletta Skrzypek, Katarzyna Potyrała, "Rola mediów w edukacji dla zrównoważonego rozwoju";
 • Marcin Purchałka, Katarzyna Brzenska, "Rola mediów w promocji zdrowia, edukacji i komunikacji społecznej" ;
 • Małgorzata Skibińska, "Alfabet mediów w wyborze studentów kierunków pedagogicznych UMK w Toruniu";
 • Agata Poręba, Blog jako narzędzie konstruktywistyczne na lekcjach języka polskiego w gimnazjum;
 • Jacek Jędryczkowski, Indywidualizacja procesu uczenia się a formy komunikacji w e-learningowym module edukacyjnym (wyniki badań);
 • Alexandra Letko Adamiková,"The comparation of Slovak and Polish physics textbooks focusing on illustrations";
 • Michal Benko, "On the use of model of growth of knowledge by repetition in didactics experiments";

Na zakończenie Sympozjum głos zabrał prof. Janusz Morbitzer, który przypomniał, że obecnie mamy nowego ucznia – zmienionego przez nowe technologie. Zachęcał do budowania szkoły od nowa, na zupełnie innych podstawach, podkreślając jednocześnie, że istotą sukcesu jest pomysł edukacyjny. Następnie dr Emilia Musiał dokonała uroczystego podsumowania 22. Sympozjum CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA. Podziękowała przy tym wszystkim uczestnikom za przybycie i wyraziła nadzieję wspólnego spotkania podczas przyszłorocznego Sympozjum Naukowego.
 
 
Redakcja serwisu Reedukacja.pl pragnie w tym miejscu podziękować i pogratulować doskonałej organizacji oraz jednocześnie wyrazić nadzieję, że tegoroczne spotkanie przyczyni się do budowania podwalin pod nowoczesną szkołę przyszłości.
 

22. SYMPOZJUM CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA W OBIEKTYWIE:


Fot. Reedukacja.pl


Zobacz także:

20. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (24.-25.09.2010)


21. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl (23.-24.09.2011)