Reedukacja.pl
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Dysleksja w wieku dorosłym'' – obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniach 28-29 listopada 2009 roku odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dysleksja w wieku dorosłym", która została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konferencję zorganizowali Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji. Przedstawiciele serwisu Reedukacja.pl aktywnie uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu. Poniżej zamieszczamy skrót najważniejszych informacji wraz z fotorelacją.
 
Powitania oraz uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. Marta Bogdanowicz. Wyraziła przy tym nadzieję, że tego typu spotkania przyczynią się do wypracowania odpowiedniego modelu wspomagania dorosłych, w tym głównie studentów z dysleksją w toku ich studiów w Polsce i zagranicą. Swoją obecnością zaszczyciła m.in. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. W Konferencji uczestniczyli Specjaliści z kraju oraz goście zagraniczni, tj. prof. David Pollak (Wielka Brytania), prof. Angela Fawcett (Wielka Brytania), dr Marcin Szczerbiński (Wielka Brytania), dr Pavla Cimlerova (Republika Czeska), dr Reda Gedutiene (Litwa), dr Bożena Wszeborowska (Giblartar, Wielka Brytania), Iwona Pikora (Luxemburg).

Podczas dwudniowej konferencji odbyły się wykłady plenarne, warsztaty tematyczne, sesja plakatowa oraz dwa bardzo ciekawe panele dyskusyjne - pełnomocników rektorów ds. studentów niepełnosprawnych oraz panel ekspertów.  Referaty wygłosili m.in.:
 
prof. David Pollak (Wielka Brytania)
o Studenci z dysleksją w uczelniach brytyjskich
 
W swoim wystąpieniu profesor podkreślił, że jednostka posiadająca pewną cechę utrudniającą uczenie się może osiągnąć tyle na ile pozwoli jej na to społeczeństwo. Jego zdaniem w Wielkiej Brytanii nastąpił znaczący wzrost świadomości dotyczący dysleksji, choć wiele do życzenia pozostawia jeszcze poziom świadomości wykładowców pracujących na brytyjskich uczelniach. Przytoczył przykłady modeli zachowań, w tym m.in. model remedialny (remedial or on-course model), który prezentuje postawę: "Idź, niech Ci pomogą inni. Ja nie zmienię swoich metod dydaktycznych." Zaznaczył przy tym, że uniwersytety w Wielkiej Brytanii coraz częściej zatrudniają osoby, których zadaniem jest wspieranie studentów w pokonywaniu ich trudności w uczeniu się. Sami studenci też są coraz bardziej świadomi i oczekują konkretnego wsparcia od wykładowców. Omówił także istniejące sposoby technologicznego wsparcia, w tym m.in. program Read&Write, który umożliwia czytanie zawartości stron internetowych na głos. Zaznaczył przy tym, że ułatwienie życia osobom dyslektycznym nie wymaga szczególnych nakładów dodatkowej pracy. Podstawowym elementem jest świadomość, w jaki sposób można takim studentom pomóc. Znaczenie mają typy czcionek, które są używane w prezentacjach. Część profesorów jednak nie chce dokonywać zmian na nieco mniej formalne, bowiem uważają, że to im nie przystoi - mówił profesor. Jego zdaniem kartki z wydrukami przekazywanymi studentom nie powinny być białe, ale w kolorach pastelowych. Prezentacje wykładów powinny być dostępne na stronach www dla studentów, którzy mogliby samodzielnie zmieniać tło, czcionki itp. Jego zdaniem, jeżeli kursy będą bardziej przyjazne dla studentów dyslektycznych to chętniej zostaną oni na wykładach, a tym samym osiągnął lepsze wyniki w nauce.
Profesor David Pollak przekonywał, że wykładowcy powinni mówić studentom, że są świadomii i akceptują dysleksję. Dzielił się takze cennymi uwagami. Zaznaczył, aby wykładowcy nigdy nie powinni prosić wybierając studentów, aby przeczytali na ćwiczeniach jakiś tekst na głos. "Zapytaj raczej: Czy ktoś chciałby to dla nas przeczytać?" - podkreślał.
Jego zdaniem postawoawowym wyzwaniem jest umożliwienie dostępności  sposobów egzaminowania dla wszystkich, ale bez obniżania jakości naucznia (chodzi o umożliwienie zdania egzaminu w innej formie, zachowując jednocześnie wymagania edukacyjne).
Profesor dobitnie podreślił, że dysleksja to nie choroba, to nie problem jednostki, ale problem całego społeczeństwa.

Zobacz także stronę prof. Davida Pollaka: www.brainhe.com


prof. Angela Fawcett (Wielka Brytania)
o Diagnoza osób dorosłych z dysleksją

Na początku wykładu prof. Fawcett przytoczyła historię swojego studenta, który nie chciał zaakceptować, że jest dyslektykiem. Nie chciał innego traktowania (np. nie korzystał z wydłużonego czasu podczas egzaminów), przez co nie był w stanie realizować swoich planów. Zdaniem profesor należy korzystać z pomocy, bowiem odrzucanie jej może mieć wpływ na całe dalsze życie takiej osoby. Procesy mózgowe przebiegają bowiem w inny sposób u osób z dysleksją niż u osób bez dysleksji - tłumaczyła profesor.
Wspomniała o różnych profilach dorosłych uczniów.
Podejmując temat diagnozowania zaznaczyła, że podstawowym celem badania testem IQ jest uświadomienie studentom ich mocnych stron, bowiem doskonale wiedzą jakie mają słabe strony. Przypomniała, że w latach 1994-2006 prowadziła z Rodem Nicolsonem badania diagnozujące studentów na Uniwersytecie Sheffield w Wielkiej Brytanii. Omówiła wyniki tych badań. Wspomniała także o projekcie TEMPUS, programie badań przesiewowych na Bałkanach (Bośnia, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Węgry i Rumunia). Dzięki realizacji tego programu, w tych krajach 17,6% populacji studentów zostało zidentyfikowanych jako dyslektycy.
Podczas prezentacji omówione zostały także praktyczne aspekty diagnostyki w Wielkiej Brytanii, które nie zostały jeszcze precyzyjnie określone.
o Panel pełnomocników rektorów ds. studentów niepełnosprawnych
Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański)

Podczas dyskusji panelowej zasygnalizowane zostały zagadnienia związane z sytuacją studentów z dysleksją na polskich uczelniach, problemów jakich doświadczają i jak sobie z nimi radzą w przebiegu kształcenia oraz możliwości udzielania im pomocy. Uczestnicy panelu podkreślili, że wraz z opuszczeniem murów szkoły średniej kończy się jakakolwiek opieka dla osób dyslektycznych. Osoby takie są pozostawione sami sobie. 
Wykładowcy często nie rozumieją tego typu problemów. Panuje przekonanie, że to nieuctwo, lenistwo jest przyczyną takich, a nie innych wyników egzaminów. Uczestnicy panelu wyrażali także opinie, że istnieje duża niechęć polskich wykładowców do kształcenia się w tym kierunku  i zwiększania własnej świadomości w zakresie problematyki dysleksji. Panuje ogólne przekonanie, że sposób prowadzenia zajęć jest odpowiedni dla wszystkich.
Poważnym problemem jest diagnoza osób w wieku dorosłym. Często studenci sami nie wiedzą, że mają dysleksję - mówili pełnomocnicy rektorów. Studenci boją się także przypinania łatek. Ich zdaniem dużo jest jeszcze do zrobienia na polskich uczelniach. Wyrażone zostały postulaty, aby przepisy dotyczące dysleksji były regulowane rozporządzeniem rektora uczelni.

o Panel ekspertów: komentarze do dyskusji panelowej pełnomocników
Przewodniczący: Prof. Angela Fawcett (Wielka Brytania)

W panelu uczestniczyli: dr Ewa Czaplewska (Zakład Logopedii UG, PWSH w Gdyni), dr Pavla Cimlerova (Republika Czeska), dr Jolanta Dyrda (Instytut Pedagogiki UG), dr Reda Gedutiene (Instytut Psychologii Uniwersytetu w
Kłajpedzie, Litwa), dr Dorota Kalka (SWPS, Sopot), mgr Iwona Pikora (Luxemburg), dr Marcin Szczerbiński (Uniwersytet w Sheffield, Wielka Brytania), dr Bożena Wszeborowska (Gibraltar, Wielka Brytania), dr Teresa Wejner (Biuro Rzecznika Praw Dziecka; Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi).
Profesor Angela Fawcett, komentując dyskusję panelową pełnomocników rektorów wyraziła opinię, że aktualna sytuacja dotycząca świadomości nt. dysleksji na polskich uczelniach przypomina sytuację sprzed 25 lat w Wielkiej Brytanii. Przypomniała dodatkowo, że studenci dyslektyczni potrzebują innego przetwarzania. Jako przykład podała sytuację studenta, który nie zdał egzaminu dwa razy. Widząc, że jest zdolny i ma opanowany materiał podczas ćwiczeń zainteresowała się wynikami jego egzaminu. Zaproponowała zrezygnowanie z testowej formuły egzaminu, zachowując jednocześnie poziom wymagań. Dzięki temu student zdał z wyróżnieniem. Podczas panelu zasygnalizowane zostały także podstawowe prawa człowieka do ochrony, pomocy oraz uczestnictwa. Wyrażone zostały także opinie dotyczące konieczności zmiany obowiązujących standardów na polskich uczelniach. Niedopuszczalne powinny być bowiem sytuacje, w których pracownicy naukowi wyszydzają publicznie prace studentów.

Podczas konferencji swoje wykłady wygłosili ponadto:

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański)
o Studenci z dysleksją na uczelniach europejskich

dr Bożena Wszeborowska (Gibraltar, Wielka Brytania)
o Niewerbalne zdolności studentów z dysleksją i style uczenia się

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. Maria Pąchalska, mgr Marta Łockiewicz, mgr Katarzyna Bogdanowicz, dr Karol Karasiewicz
o Studenci z dysleksją - ich słabe i mocne strony

dr Irena Sorokosz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
o Student z dysleksją, czyli bariery studenckiej kariery

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS, Lublin)
o "Nie chce mi to przejść przez gardło", czyli o języku figuratywnym w dysleksji

dr Aneta Borkowska (UMCS, Lublin)
o Skont się biorom błendy? O mózgowych mechanizmach dysortografii
 
dr Małgorzata Lipowska (Uniwersytet Gdański)
o Czy dzieci z dysleksją muszą być nieuważne
 
dr Małgorzata Półtorak (Uniwersytet Rzeszowski)
o Międzynarodowy Test Dysleksji jako narzędzie prognozowania umiejętności czytania dzieci kończących edukacje elementarną

Na zakończenie intensywnego dnia obrad plenarnych organizatorzy zadbali dodatkowo o uświetnienie spędzonego wspólnie czasu podczas koncertu „Big Three” w składzie: Mikołaj Trzaska (saksofon), Adam Żuchowski, (kontrabas), Tomasz Sowiński (perkusja).

Uroczysta kolacja zakończyła pierwszy dzień obrad i szkoleń.


W drugim dniu gdańskiej konferencji swoje wykłady wygłosili:

dr Jolanta Dyrda (Uniwersytet Gdański)
o Powodzenie edukacyjne osób z dysleksją. Indywidualne strategie uczenia się
 
dr Dorota Kalka (SWPS , Sopot)
o Sytuacja studentów z dysleksją w niepublicznych szkołach wyższych
 
mgr Renata Czabaj, prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, mgr Aleksandra Bućko
o Model pomocy dla uczniów z dysleksją w Polsce

Po wykładach uczestnicy konferencji zaproszeni zostali do wzięcia udziału w sesji plakatowo-referatowej. Autorzy przygotowanych plakatów mieli możliwość zaprezentowania swoich wyników pracy, badań oraz prowadzonej działalności i jej zakresu w różnych zakątkach Polski.

Ostatnim elementem konferencji była sesja warsztatowa. Każdy z uczestników mógł wybrać dwa warsztaty i wziąć w nic udział. Warszatwty podzielone zostały tematycznie na dwie grupy, tj. dotyczące problematyki diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Problematyka diagnozy:

1. prof. Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS), dr Izabela Pietras (UMCS)
Diagnoza dysleksji w III klasie

2. mgr Bartosz M. Radtke (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku), mgr Urszula Sajewicz-Radtke (SWPS, Sopot)
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci 8-letnich. Bateria-8

3. dr Marcin Szczerbiński (Uniwersytet w Shieffield, Wielka Brytania), mgr Olga Pelc-Pękala (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie)
Test dekodowania

4. dr Ewa Czaplewska ( Uniwersytet Gdański , PWSH Gdynia)
Diagnoza orientacji przestrzennej

5. dr Pavla Cimlerova (Wojewódzka Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Středočeskeho, Kolin, Republika Czeska)
Diagnoza osób dorosłych z dysleksją w Republice Czeskiej

6. dr Jolanta Dyrda (Uniwersytet Gdański)
Style uczenia się

7. dr Celestyna Grzywniak (AK)
Dojrzałość neuropsychologiczna do uczenia się.

8. mgr Katarzyna Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański)
Doświadczanie dysleksji.


Problematyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

9. prof. Mariusz Lipowski (AWFiS, Gdańsk)
Relaksacja dla zestresowanych studentów.

10. dr Teresa Wejner (Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa; WSEZ, Łódź)
Jak aktywizuję podczas zajęć dydaktycznych, uczniów i studentów z współwystępującą dysleksją i ADHD?

11. dr Alicja Giermakowska (UJK, Kielce)
Praca nad rozwojem aspektu morfologiczno-syntaktycznego funkcji językowych.

12. dr Dorota Bronk (Uniwersytet Gdański)
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

13. mgr Edyta Sinacka-Kubik (Uniwersytet Gdański)
TOC w pracy z uczniami dyslektycznymi


KONFERENCJA W OBIEKTYWIE:

Zamieszczona poniżej galeria zdjęć z opisami umożliwia m.in. włączenie pokazu slajdów (Start Slideshow), a także oglądanie fotografii na całym ekranie monitora (Full Screen). Aby skorzystać z dostępnych możliwości prosimy wybrać odpowiednie opcje.
 
 

Fot. Reedukacja.pl