Reedukacja.pl
Nazwa szkolenia: Terapia dzieci z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki
Typ: Studia podyplomowe
Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Adres: Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Telefon: 0225893664
E-mail: aps@aps.edu.pl
WWW: http://www.aps.edu.pl/
Osoba kontaktowa: Ośrodek Studiów Podyplomowych, tel. (0 22) 589 36 64
Lokalizacja: Warszawa
Miejsce szkolenia: APS, ul. Szczęśliwicka 40
Termin: Od 2008-10-01 do 2010-02-19
Cena: 1640 zł / semestr
Opis:


Charakterystyka studiów:

Studia trwają 3 semestry. Oferujemy 450 godzin, w tym 350 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 100 godzin praktyki pedagogicznej. Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków student poznaje:

- wybrane problemy z wychowania i edukacji dzieci przedszkolnych i małych uczniów,
- wybrane problemy z psychologii rozwoju i edukacji dzieci,
- podstawowe prawidła kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności matematycznych w edukacji dzieci na poziomie przedszkola, klasy zerowej i w pierwszych latach nauczania szkolnego,
- szczegółową wiedzę i umiejętności dotyczące wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dla sześciolatków,
-  reguły organizowania przyjaznej dla dzieci edukacji matematycznej
-  metodykę nauczania matematyki w klasach I - III szkoły podstawowej,
- metodykę wspomagania rozwoju oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – poziom wychowania przedszkolnego i klas początkowych,
- diagnozę na użytek działań naprawczych,
-  sposoby konstruowanie programów terapeutycznych stosownie do potrzeb i możliwości edukacyjnych dziecka.

W ostatnim, trzecim, semestrze realizowane są seminaria dyplomowe. Każdy studiujący jest zobowiązany napisać rozprawę dyplomową, która jest warunkiem otrzymania dyplomu, oczywiście oprócz uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczenia praktyk pedagogicznych.

Kierownik studium podyplomowego:
prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska

Uprawnienia studium podyplomowego: 
Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacjezawodowe w zakresie:

- prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci o wolniejszym rozwoju psychomotorycznym oraz dla dzieci, które doznają specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w klasach początkowych;
- wspomagania rozwoju umysłowego sześciolatków wraz z ich edukacją matematyczną;
- edukacji matematycznej uczniów klas I – III szkoły podstawowej wraz ze wspomaganiem ich rozwoju umysłowego i rozwijaniem uzdolnień matematycznych.

Zasady naboru do studium podyplomowego:

Studia są adresowane do pedagogów i psychologów pracujących w placówkach integracyjnych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a także nauczycieli przedszkola i klas początkowych szkoły podstawowej.

Przewidywana liczba słuchaczy: 35 osób

Warunki studiowania:
Ponieważ są to studia dla czynnych nauczycieli, zamierzamy realizować je w formie zjazdów w piątki i w soboty (bez niedziel), według dat określonych w planie studiów (wykaz tematów zajęć i dat ich realizacji) i liczby zaplanowanych tam zajęć. Schemat każdego zjazdu będzie podobny:

- w piątek, do południa, zajęcia z sześciolatkami lub w szkole: będą to zajęcia pokazowe z dziećmi, hospitacje zajęć oraz ich omawianie, prezentacja metod diagnozowania dziecięcych kompetencji, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne konkretnych dzieci itp.;
- w piątek popołudniu i w soboty: wykłady i warsztaty na terenie naszej Uczelni.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

a) obecność na zajęciach (dopuszczamy 5% absencji w ciągu semestru);
b) pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń;
c) zaliczenie praktyk;
d) napisanie i obronienie pracy dyplomowej.

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.