22. Sympozjum Naukowe CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA - obszerna relacja serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

W dniach 28.−29. września 2012 roku (piątek−sobota) odbyło się w Krakowie 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA”. Honorowy patronat objęli Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. zw. dr hab. Michał Śliwa. Internetowy serwis pedagogiczny Reedukacja.pl kolejny już rok objął to wydarzenie naukowe patronatem medialnym.

Organizator:
Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Patronat Honorowy:
MEN

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michał Śliwa

Patronat Medialny:

Reedukacja.pl

Logo EduNews Logo Edukacja i Dialog

 
Tegoroczne Sympozjum Naukowe odbyło się już po raz dwudziesty drugi. W tym miejscu nie sposób nie przywołać osoby prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera z Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. To dzięki jego ogromnej pracowitości, konsekwencji i profesjonalizmowi w działaniu takie cykliczne spotkania krajowych i zagranicznych autorytetów naukowych w dziedzinie edukacji i mediów są możliwe. Profesor należy do grona ciekawych osobowości polskiej nauki, poszukujących w swojej pracy pedagogicznej równowagi pomiędzy dynamicznie zmieniającymi się technologiami edukacyjnymi a humanistycznym wymiarem rozwoju człowieka.

Zgodnie z tradycją Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wydała publikację "CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA", która została przygotowana pod redakcją naukową prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera oraz dr Emilii Musiał. Zawiera ona zbiór kilkudziesięciu referatów, które w skróconych wersjach prezentowane były podczas tegorocznych obrad plenarnych. Co ciekawe, tegoroczna publikacja jest najobszerniejszą z dotychczasowych. W przedmowie prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer napisał - "[...] Autorzy artykułów tworzących monografię poszukują w swoich tekstach nowego modelu edukacji – adekwatnego dla dzieci sieci. Poszukujemy wspólnie takiego modelu, który – z jednej strony – pozwoli uczniom szeroko korzystać z ich ulubionych narzędzi technologii informacyjnej, z drugiej – umożliwi odkrycie i pełne uwolnienie potencjału intelektualnego oraz kreatywnego tkwiącego w każdym człowieku. Poszukujemy szkoły na miarę potrzeb, możliwości, oczekiwań i marzeń młodego pokolenia. Pamiętać jednak musimy, że szkoła to nie tylko nowe technologie – to przede wszystkim uczeń i jego nauczyciel, to także decydenci. Na drodze ku lepszej edukacji tych dwóch ostatnich grup trzeba się obawiać najbardziej, oni bowiem zwykle „wiedzą lepiej”, bo przecież też kiedyś sami chodzili do szkoły. Tyle tylko, że były to inne czasy, inne technologie, a przede wszystkim inni uczniowie. [...]". Wydaje się, że przytoczone powyżej słowa doskonale definiują istotę corocznych krakowskich spotkań naukowych poświęconych nowym mediom.

Poniżej prezentujemy relację z przebiegu tegorocznego Sympozjum a także GALERIĘ ZDJĘĆ.


PIĄTEK (28.09.2012)

Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonał prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, który podkreślił, że Sympozjum CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA jest nie tylko spotkaniem ludzi nauki w dziedzinie mediów, ale przede wszystkim spotkaniem przyjaciół. Zaakcentował przy tym międzynarodowy wymiar tego wydarzenia. Następnie dr Emilia Musiał dokonała szczegółowego powitania, jednocześnie prezentując wybrane postaci świata nauki. Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i życzenia profesora Morbitzera skierowane do prof. zw. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa (Uniwersytet Jagielloński), który w pierwszym dniu Sympozjum obchodził swoje 70. urodziny.

Głos zabrał również prof. dr hab.  Kazimierz Karolczak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego, który mówił, że postęp, który tak gwałtownie dzieje się na naszych oczach w mediach wymaga głębokiego zastanowienia jak może służyć edukacji. – Po to tu jesteśmy, aby mówić o szansach, ale także o zagrożeniach, które niosą ze sobą nowe media – tłumaczył. Następnie prodziekan prof. dr hab. Katarzyna Dormus w swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła, że żyjemy w czasach dynamicznych przemian oraz w czasach, w których poszukujemy stałych wartości. Jej zdaniem organizowane nieprzerwanie od 1991 roku Sympozjum jest doskonałym przykładem poszukiwania stałych wartości w edukacji przy jednoczesnej próbie wyznaczania nowych kierunków przemian. Zwróciła przy tym szczególną uwagę na wymiar humanistyczny Sympozjum, podkreślając, że człowiek i jego potrzeby są punktem docelowym. Z kolei prof. zw. dr hab. Jacek Migdałek, przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum, kierownik Katedry Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie podkreślił niezwykle wysoki poziom doniesień naukowych prezentowanych podczas Sympozjum. Wyraził przy tym nadzieję, że bogactwo podejmowanych zagadnień pozwoli każdemu uczestnikowi tch spotkań naukowych odnaleźć nowe, interesujące treści. Zachęcił również wszystkich zgromadzonych, aby hasło Sympozjum CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA napełnić nową treścią.

Podczas inauguracji obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych. Dr Anna Okońska-Walkowicz, wiceprezydent miasta Krakowa, zastępca prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych zaznaczyła, że władze Krakowa z ogromnym szacunkiem odnoszą się do osiągnięć naukowych w dziedzinie mediów prezentowanych podczas corocznych spotkań. Zapewniła ponadto o pełnym wsparciu dla takich inicjatyw naukowych ze strony władz miasta. Następnie głos zabrał Janusz Krupa, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podkreślił, że objęcie patronatem MEN jest docenieniem wieloletniej pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera, dzięki któremu takie spotkania naukowe są organizowane. Na zakończenie części oficjalnej odczytany został list od małopolskiego kuratora oświaty Aleksandra Palczewskiego.

W programie nie mogło zabraknąć miejsca na krótką część artystyczną. W tym roku Sympozjum uświetnił występ Zygmunta Józefczaka, aktora scen krakowskich – od 1971 roku związanego z Teatrem Starym, wykładowcy w krakowskiej PWST. Uczestnicy Sympozjum wysłuchali pięknie recytowaną poezję Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida oraz Mariana Hemara.

Pierwsza cześć obrad plenarnych odbyła się pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Kazimierza Wenty (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie) oraz prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera, który podkreślił, że najważniejszym medium nadal pozostaje język.

Pierwszy wykład pt. Korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych. Analiza konkretnego przypadku zaprezentował prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Podczas wystąpienia prelegent omówił na konkretnym przykładzie, jak zachowują się użytkownicy zasobu e-learningowego w sytuacji, kiedy mają możliwości samodzielnego kształcenia i nabywania wiedzy, natomiast nie podlegają konieczności certyfikacji zdobytej wiedzy. Zdaniem profesora serwisy e-learningowe mogą w przyszłości odgrywać coraz większą rolę w związku z koniecznością wprowadzania w życie idei life long learning i związanej z tym konieczności szerokiego kształcenia ludzi dorosłych, decydujących się na uczenie całkowicie dobrowolnie, robiąc to wyłącznie dla siebie i własnego rozwoju. Kolejny wykład pt. Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych? przedstawił prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Uniwersytet Jagielloński). Prelegent przypomniał, że w rozporządzeniu z dnia 8. sierpnia 2011 roku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych, w dziedzinie nauk społecznych wyodrębniło dziewięć dyscyplin, w tym nową naukę o mediach. Autor wystąpienia zastanawiał się, jak dotychczasowe nauki, tj. pedagogika, psychologia i inne nauki społeczne funkcjonować będą względem tych nowych. Aby zobrazować problematykę prelegent posłużył się parafrazą tekstu Aleksandra Fredry "Paweł i Gaweł" pytając zgromadzonych gości, która z nauk ma być na górze, a która na dole? Zdaniem profesora, aby uniknąć zawiści potrzebne jest ukonstytuowanie tożsamościowe. Przekonywał, że nauki powinny wzajemnie się szanować, ponieważ wszystkie dotykają bieżących problemów. Prelegent omówił także termin „mediatyzacja”, który w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia. Termin ten należy rozumieć jako dwukierunkowy proces - z jednej strony media jako niezależna instytucja z własną logiką, do której pozostali muszą się dostosować (media zmuszają do adaptacji się np. polityki, edukacji) - z drugiej zaś strony, media stają się integralną częścią innych instytucji, z coraz silniejszą logiką narzucania tabloidyzacji. Zdaniem profesora, ten historyczny proces nasila się z dekady na dekadę. - Media są bardzo poważne jako całość, pomimo tego, że bardzo często niepoważne są ich treści. Nowa dyscyplina nie może być oddzielona murem od innych. Medializacja to zarazem nadbudowa, jak i baza nowych teorii społecznych. Nowe czasy wymagają nowego naukoznawstwa, polecam taką perspektywę - przekonywał prof. Goban-Klas.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), który przedstawił wykład pt. Medialność a sprawność edukacyjna ucznia. Podczas wystąpienia profesor wskazywał na silny związek medialności z nowym modelem edukacji. Przypomniał, że obecnie żyjemy w świecie zalewu informacyjnego, w którym internet stał się źródłem pozyskiwania informacji i kształtowania świata wartości. - Drastycznie spada poziom wiedzy i umiejętności uczniów, u których zanikają zdolności do głębszej refleksji. Mediotyzm stał się symbolem naszych czasów. Internet upośledził mózg, który przecież rośnie wraz z zadaniami, a media cyfrowe zwalniają nas z wysiłku zapamiętywania oraz wnikliwego analizowania pozyskiwanych treści. Szkoła nie powinna pozostawać na te negatywne zjawiska obojętna. Zmiana modelu tej instytucji wydaje się być nieunikniona - przekonywał prof. Janusz Morbitzer.
Zdaniem prelegenta bez bliższego poznania dzisiejszego ucznia, jego możliwości, potrzeb oraz oczekiwań, trudno będzie uzyskać w przyszłości pozytywne rezultaty kształcenia. Bez znajomości ciągle zmieniającej się medialności młodego pokolenia trudno będzie zaprojektować nowy system edukacyjny, spełniający potrzeby młodych pokoleń. Podczas wystąpienia profesor przybliżył pojęcie medialności, które - jak zaznaczył - w Polsce nie jest jeszcze odpowiednio rozpowszechnione. Jego zdaniem termin ten powinien być rozumiany jako indywidualna cecha, związana z funkcjonowaniem jednostki w świecie mediów, mająca duży wpływ zarówno na jej sukcesy, jak i porażki w obszarze edukacji.
Profesor zaznaczył, że w szkole epoki sieci potrzebny jest inny nauczyciel. Przywołał przy tym słowa prof. Bogusława Śliwerskiego: "Polska szkoła jest offline, a uczniowie są online", które doskonale charakteryzują różnice dwóch generacji. Podkreślił także, że w dziesiejszych czasach szkoła i nauczyciele stracili monopol na przekazywanie wiedzy. Nauczyciele i uczniowie mają obecnie równe szanse i możliwości w dostępie do informacji. - Dobrym nauczycielem nie jest ten, który dysponuje większym zasobem informacji, ale ten, który więcej z tych samych informacji rozumie, potrafi je lepiej zinterpretować, a przede wszystkim posiada więcej wątpliwości i refleksyjności. Dzisiejsza szkoła, działająca w warunkach rosnącego zalewu informacyjnego, szybkiego przyrostu wiedzy, któremu towarzyszy odchudzanie programów szkolnych, musi skoncentrować się na meta nauczaniu, czyli nauczaniu o nauczaniu, musi wyposażyć ucznia nie tyle w zestaw szybko dezaktualizującej się wiedzy, co w pakiet umiejętności samodzielnego uczenia się, niezbędny w całożyciowym kształceniu - przekonywał profesor Morbitzer. Jednocześnie pokreślił, że najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem, a nie z komputerem.

|<< 1  2  3  >  >|