Zwolnienia z nauki drugiego j. obcego – rozporządzenie MEN podpisane
Autor: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zapisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zostało podpisane przez Katarzynę Hall, Ministra Edukacji Narodowej.

Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty rozporządzenia oraz jego uzasadnienie.
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 31 marca 2009 r.

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.”;

 
Uzasadnienie:
 
Ad. 1.

"W § 1 w pkt 1 rozporządzenia (dot. § 10 ust. 1) wprowadza się możliwość zwalniania z nauki drugiego języka obcego ucznia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem. Obecne brzmienie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych przewiduje możliwość zwalniania z nauki drugiego języka obcego jedynie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową. Potrzeba objęcia możliwością zwalniania z tego przedmiotu także uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem wiąże się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tych uczniów wynikającymi z ich szczególnych możliwości i uwarunkowań rozwojowych."

"Uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego zwalniać będzie dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania."