TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCH - nowość wydawnicza GWP pod patronatem serwisu Reedukacja.pl
Autor: Redakcja Reedukacja.pl

Redakcja serwisu Reedukacja.pl pragnie poinformować, że pod koniec stycznia 2014 r. pojawi się na rynku wydawniczym książka pt. "TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCH" autorstwa prof. dr hab. Elżbiety Szeląg oraz dr Anety Szymaszek. Publikacja ukaże się nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego pod patronatem medialnym serwisu Reedukacja.pl.

 
TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCH"


PATRONI MEDIALNI
:
Patroni GWP

Książka z płytą CD zawiera oryginalne – dotychczas w Polsce niepublikowane – narzędzie testowe do oceny rozumienia mowy. Test bada sprawność różnicowania dźwięczności w wyrazach typu "Tomek – domek" na podstawie parametru określanego jako czas rozpoczęcia dźwięczności. Służy do badania rozumienia mowy słyszanej u dzieci z zaburzeniami mowy, deficytami uwagi, szeroko pojmowanymi zaburzeniami języka i specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz u dorosłych z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek udaru bądź urazu.

Publikacja obejmuje:
  1. opis teoretycznych podstaw proponowanej techniki testowej;
  2. dokładne instrukcje i wskazówki dotyczące wykonania testu;
  3. kompletny materiał testowy – materiał dźwiękowy nagrany na płycie CD, kartę odpowiedzi dla badanego, arkusz odpowiedzi w wersji elektronicznej i drukowanej;
  4. przykładowe wyniki testu wykonanego przez osoby z nieuszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym oraz pacjentów z zaburzonym rozumieniem mowy w wyniku udaru mózg.
O AUTORACH:

Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Kieruje Pracownią Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Katedrą Neurorehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień neurologopedii, a w szczególności neuropsychologicznego podłoża procesów mowy w normie i patologii. Jest autorką wielu prac empirycznych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, również rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jest Humboldtczykiem, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych na SWPS, ekspertem Komisji Europejskiej do oceniania projektów badawczych, a także wice-przewodniczącą światowego Programu COST TIMELY. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Dr Aneta Szymaszek
Adiunkt w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i w Katedrze Neurorehabilitacji SWPS w Warszawie..W 2008 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat nowych metod terapii afazji. Jest dwukrotną laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych w roku 2007 i 2008. W latach 2009-2010 odbyła staż podoktorski w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu w Magdeburgu, gdzie prowadziła badania nad rehabilitacją logopedyczną z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mózgu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na neurologopedii i neurorehabilitacji.


Więcej informacji w serwisie Reedukacja.pl w module LITERATURA